He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד מסכת בבא קמא בעיון - התשעט

בית המדרש
ארבעה אבות נזיקין - שו"ת בנושאי נזיקין
72 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"ממונך ושמירתו עליך" - חובת השמירה של ממונו שלא יזיק - מנין ?
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ארבעה אבות נזיקין
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
דבר הלמד בצד השווה - מה דינו ?
65 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האם יש חומר באש - משום שכח אחר מעורב בו ?
68 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תולדותיהן כיוצא בהן או לא ?
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם מתרים בתולדה משום אב ? ולפי רבי אליעזר
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
האם חייבים להתרות על התולדה משום האב או די להתרות מטעם התולדה ?
64 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
העושה מלאכות הרבה שכולן מעין אב אחד כגון : הנוטע, הזורע מבריך ומרכיב כמה חטאות חייב בשוגג ?
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"הצד השווה שבהן" - גורם להגדרת קרן "כמשונה" אעפ"י שאין כוונתו להזיק
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מסכת בבא קמא דף ב'
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
בעניין פלגא נזקא : האם סתם שוורים הם בחזקת שימור וקרן היה פטור או שדרכו להזיק וחייב נזק שלם
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
האם ספק נזיקין נידונים כספק איסור או ספק ממון
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
ביאור דברי הרשב"א לעניין קרן מחוברת - שספק נזיקין לחומרא כאיסורן
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האם מועד לאדם הוי מועד לבהמה ?
67 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
האם מועד לאדם הוי מועד לבהמה ? - חלק א
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האם מועד לאדם הוי מועד לבהמה ? - חלק ב
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מועד לבהמה הוי מועד לאדם - לעניין כופר
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3