Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד ספר תהילים - התשעט

למנצח לבני קרח: הרב שרקי בשיעור מיוחד על פרק מ"ו בתהילים
52 דקות
"בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו"
52 דקות
"אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי"
47 דקות
"אתה ה' לא תכלא רחמיך ממני"
52 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור מ'
"אשמרה לפי מחסום - בעוד רשע לנגדי"
49 דקות
מילות מפתח:בנפול אויבך
"ה' אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני"
53 דקות
"אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עוולה"
51 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור לז
"למנצח לעבד ה' לדוד" - מה השבח המיוחד בלהיות עבד ה' ?
56 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור לו
"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב" - כדי להיות ירא ה' צריך לאהוב את החיים
51 דקות
"משמים הביט ה' ראה את כל בני האדם" - השגחת ה' על כל מעשי בני האדם ותוצאותיהם
44 דקות
ישרים לעומת צדיקים , רינה לעומת תהילה
54 דקות
"על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא" החסיד נמצא בסכנה מיוחדת משאר בני אדם
51 דקות
מילות מפתח:חסיד, שטף מים רבים
"מה רב טובך אשר צפנת ליראיך"
54 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור לא
"בך ה' חסיתי אל אבושה לעולם"
49 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור לא
"קול ה' על המים אל הכבוד הרעים ה' על מים רבים"
52 דקות
"לדוד, אליך ה' אקרא"
53 דקות
"לדוד שפטני ה' כי אני בתומי הלכתי וה' בטחתי , לא אמעד"
54 דקות
"מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו"
51 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור כד'
מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר
51 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור כג'
"למנצח על אילת השחר מזמור לדוד" - הציפיה לישועה כציפיה לאור הבוקר
57 דקות
"ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך"
56 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור כ'