He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אורו של משיח -

בית המדרש
"לית דעתיר כחזירא"
"לית דעתיר כחזירא"
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"ויניחנו לעבוד את ה' כאשר עם לבבנו" הרע שביצר הרע זה כשהוא נפרד
"ויניחנו לעבוד את ה' כאשר עם לבבנו" הרע שביצר הרע זה כשהוא נפרד
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
פרוש המושג של "הישרת העקמומיות"
פרוש המושג של "הישרת העקמומיות"
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כשאין שייכות למקור הסיבוכים והקלקולים מגיעים
כשאין שייכות למקור הסיבוכים והקלקולים מגיעים
13 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סילוק אור השכל
סילוק אור השכל
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
פנטזיות ושכל נקי
פנטזיות ושכל נקי
22 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"במצב של חוסר תורה , עניות בתורה גורמת לגסות הרוח"
"במצב של חוסר תורה , עניות בתורה גורמת לגסות הרוח"
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שליטת רוח מגושם בתקופתינו
שליטת רוח מגושם בתקופתינו
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מיסודות נפש האדם – הדעה והדיבור
מיסודות נפש האדם - הדעה והדיבור
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מיסודות נפש האדם – הרצון
מיסודות נפש האדם - הרצון
8 דקות
מילות מפתח:רצון
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
חסרון באחד מכוחות הנפש של האדם – חסרון שלמות
חסרון באחד מכוחות הנפש של האדם - חסרון שלמות
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הדמיון הוא האחרון בחשיבותו בין כוחות הנפש וזה הוא מקומו הנכון
הדמיון הוא האחרון בחשיבותו בין כוחות הנפש וזה הוא מקומו הנכון
9 דקות
מילות מפתח:דמיון, כוחות הנפש
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ה' לא שונא את הגוף
ה' לא שונא את הגוף
10 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
דעת עליון לעומת חוסר דעת
דעת עליון לעומת חוסר דעת
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
כח המדמה נדחה מפני שפע הדעת
כח המדמה נדחה מפני שפע הדעת
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
היופי הוא סכנה כשהוא נפרד מהקדושה אך "אשה יראת ה' היא תתהלל" גם בחינה וביופיה
היופי הוא סכנה כשהוא נפרד מהקדושה אך "אשה יראת ה' היא תתהלל" גם בחינה וביופיה
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם
הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
יש צורך בדחיית כח המדמה כדי שלא ידחה את דעת התורה
יש צורך בדחיית כח המדמה כדי שלא ידחה את דעת התורה
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3