Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אגדות חז''ל -

השחוק במילואו מביע שביעות רצון כאילו כל המציאות מושלמת ואין בה חסרונות
42 דקות
פרק : 25
מילות מפתח:חסרונות, שחוק
45 דקות
פרק : 24
49 דקות
פרק : 23
51 דקות
פרק : 22
"כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו" - מדוע ?
43 דקות
פרק : 21
כיצד נפטר אדם מחברו
49 דקות
פרק : 20
נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים
52 דקות
פרק : 19
מילות מפתח:הלבנת פנים
"אני רוצה לדעת הכל" - אבל יש דברים שטוב שאיננו יודעים
44 דקות
פרק : 18
מילות מפתח:אבא בנימין, מציצנות
קללת תלמיד חכם אפילו על חנם היא באה
51 דקות
פרק : 17
מילות מפתח:קללת חכם
מדוע להסתכל בפורענותם של הרשעים זה דבר מסוכן ?
44 דקות
פרק : 16
הערכים שטמונים במצווה להקדים מזונות הבהמה למזון בעליה
43 דקות
פרק : 15
אנחה מחזקת את כח התוגה ודכאות הנפש ואז כח הדמיון מוסיף להתעלל באדם
47 דקות
פרק : 14
מילות מפתח:אנחה
לאדם טוב מראים לו חלום רע ולאדם רע מראים לו חלום טוב - הכיצד ?
44 דקות
פרק : 13
מילות מפתח:חלום, חלום רע
תפילות מיוחדות שחכמים נהגו בהן לפני סיום תפילת שמונה עשרה
47 דקות
פרק : 12
הפורענות הגדולה בגלל חטאן של בנות ציון בתקופת בית שני
פרק : 11
מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה
45 דקות
פרק : 10
דרך החכמה וההתפלספות ודרך התמימות והמישרים
50 דקות
פרק : 9
מילות מפתח:מלאכים
הפזיזות הוא נסיון לקיצור דרך שבסופו של דבר מסיט לגמרי מהדרך
44 דקות
פרק : 8
מדוע נהג רב גידל לשבת בשערי טבילה ?
42 דקות
פרק : 7
שמונת ימי החנוכה מקשרים את ההווה עם תעודת העתיד
46 דקות
פרק : 6
מילות מפתח:חג החנוכה
"לא במהלומות יחונך האדם כי אם בדרכי נועם"
48 דקות
פרק : 5