He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אגדות חז"ל -

בית המדרש
ההבדל בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים לעניין עיסוק בתורה ומלאכה
ההבדל בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים לעניין עיסוק בתורה ומלאכה
53 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
שלושה דברים נכנסים לגוף ואין הגוף נהנה מהם
שלושה דברים נכנסים לגוף ואין הגוף נהנה מהם
47 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו –  חשיבות הבעלות של האדם על ענייניו
אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו - חשיבות הבעלות של האדם על ענייניו
40 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"כל הדוחק את השעה – השעה דוחקתו"
"כל הדוחק את השעה - השעה דוחקתו"
42 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"לא במהלומות יחונך האדם כי אם בדרכי נועם"
"לא במהלומות יחונך האדם כי אם בדרכי נועם"
48 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שמונת ימי החנוכה מקשרים את ההווה עם תעודת העתיד
שמונת ימי החנוכה מקשרים את ההווה עם תעודת העתיד
46 דקות
מילות מפתח:חג החנוכה
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מדוע נהג רב גידל לשבת בשערי טבילה ?
מדוע נהג רב גידל לשבת בשערי טבילה ?
42 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הפזיזות הוא נסיון לקיצור דרך שבסופו של דבר מסיט לגמרי מהדרך
הפזיזות הוא נסיון לקיצור דרך שבסופו של דבר מסיט לגמרי מהדרך
44 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
דרך החכמה וההתפלספות ודרך התמימות והמישרים
דרך החכמה וההתפלספות ודרך התמימות והמישרים
50 דקות
מילות מפתח:מלאכים
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה
מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה
45 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הפורענות הגדולה בגלל חטאן של בנות ציון בתקופת בית שני
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תפילות מיוחדות שחכמים נהגו בהן לפני סיום תפילת שמונה עשרה
תפילות מיוחדות שחכמים נהגו בהן לפני סיום תפילת שמונה עשרה
47 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
לאדם טוב מראים לו חלום רע ולאדם רע מראים לו חלום טוב – הכיצד ?
לאדם טוב מראים לו חלום רע ולאדם רע מראים לו חלום טוב - הכיצד ?
44 דקות
מילות מפתח:חלום, חלום רע
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
אנחה מחזקת את כח התוגה ודכאות הנפש ואז כח הדמיון מוסיף להתעלל באדם
אנחה מחזקת את כח התוגה ודכאות הנפש ואז כח הדמיון מוסיף להתעלל באדם
47 דקות
מילות מפתח:אנחה
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הערכים שטמונים במצווה להקדים מזונות הבהמה למזון בעליה
הערכים שטמונים במצווה להקדים מזונות הבהמה למזון בעליה
43 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מדוע להסתכל בפורענותם של הרשעים זה דבר מסוכן ?
מדוע להסתכל בפורענותם של הרשעים זה דבר מסוכן ?
44 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
קללת תלמיד חכם אפילו על חנם היא באה
קללת תלמיד חכם אפילו על חנם היא באה
51 דקות
מילות מפתח:קללת חכם
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"אני רוצה לדעת הכל" – אבל יש דברים שטוב שאיננו יודעים
"אני רוצה לדעת הכל" - אבל יש דברים שטוב שאיננו יודעים
44 דקות
מילות מפתח:אבא בנימין, מציצנות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 18
play3