Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה ואורות התשובה -

שכר עבודת ה'
40 דקות
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
50 דקות
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
60 דקות
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
60 דקות
מילות מפתח:בחירה חופשית
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
47 דקות
24 דברים המעכבים את התשובה: הרב מרדכי ענתבי
48 דקות
חשבון הבנק הרוחני של האדם - זכות - המצוות , חובה - עברות
50 דקות
התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש: הרב מרדכי ענתבי
42 דקות
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
52 דקות