He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה ואורות התשובה -

פרק 9
40 דקות
שכר עבודת ה'
פרק 8
50 דקות
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
פרק 7
60 דקות
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
פרק 6
60 דקות
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
פרק 5
47 דקות
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
פרק 4
48 דקות
24 דברים המעכבים את התשובה: הרב מרדכי ענתבי
פרק 3
50 דקות
חשבון הבנק הרוחני של האדם - זכות - המצוות , חובה - עברות
פרק 2
42 דקות
התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש: הרב מרדכי ענתבי
פרק 1
52 דקות
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
דילוג לתוכן