He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה ואורות התשובה -

בית המדרש
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש"
"התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חשבון הבנק הרוחני של האדם – זכות – המצוות  , חובה – עברות
חשבון הבנק הרוחני של האדם - זכות - המצוות , חובה - עברות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה
עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שכר עבודת ה'
שכר עבודת ה'
מספר פרק בסדרה : 9
play3