He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יסודות הכשרות - התשעז

בית המדרש
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מהו בישול נכרים ?
מהו בישול נכרים ?
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
דברים שאסרו חכמים באכילה כדי שיתרחקו מהגוים ולא יתחתנו איתם
דברים שאסרו חכמים באכילה כדי שיתרחקו מהגוים ולא יתחתנו איתם
50 דקות
מילות מפתח:סתם יינם
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
יין נסך וסתם יינם של גוים
יין נסך וסתם יינם של גוים
55 דקות
מילות מפתח:יין נסך, סתם יינם
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דברים האסורים משום סכנה
דברים האסורים משום סכנה
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הרב מרדכי ענתבי: כשרות – לא רק באוכל
הרב מרדכי ענתבי: כשרות – לא רק באוכל
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
שיטות ריפוי שמסתמכות על פולחן עבודה זרה
שיטות ריפוי שמסתמכות על פולחן עבודה זרה
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הלכות מגדריות שנועדו למנוע את הטשטוש והערבוב בין גברים ונשים
הלכות מגדריות שנועדו למנוע את הטשטוש והערבוב בין גברים ונשים
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מטרת האכילה – החזקת הנשמה בגוף – קיומנו בעולם הזה
מטרת האכילה - החזקת הנשמה בגוף - קיומנו בעולם הזה
55 דקות
מילות מפתח:הערב והמועיל
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מה שאדם אוכל משפיע על מוחו . אם אכל דברים טמאים – מוחו מיטמטם
מה שאדם אוכל משפיע על מוחו . אם אכל דברים טמאים - מוחו מיטמטם
51 דקות
מילות מפתח:ונטמתם בם
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"האדם על שולחנו יבחן מי הוא, ושם יתגלו ויתפרסמו מדותיו"
"האדם על שולחנו יבחן מי הוא, ושם יתגלו ויתפרסמו מדותיו"
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
היסוד הרוחני שגורם את האיסור וההיתר של אכילת בעלי חיים מסויימים
היסוד הרוחני שגורם את האיסור וההיתר של אכילת בעלי חיים מסויימים
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
דיני טרפות
דיני טרפות
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3