Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כה עשו חכמינו -

כיצד נכון לנהל מחלוקת- על מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע - הרב אייל ורד
41 דקות
מדוע ייחוס מניעים זרים למחלוקת בין רבנים הוא הרס התורה בישראל? הרב אייל ורד
34 דקות
בכל ארוע בחיים יש שכבות שצריך לגלות ולקלף - הרב אייל ורד
29 דקות
מילות מפתח:פרידה
כיצד להתמלא ברחמים ולהוריד שפע לעולם - הרב אייל ורד
תחילתו רודף נשים, ואדוק בעבירה וסופו ... בעל תשובה ! הכיצד ? | סיפורו של רבי אלעזר בן דורדיא - הרב אייל ורד
מדוע ה'חוזה מלובלין' היה שואף טבק באמצע התפילה? הרב אייל ורד
40 דקות
'על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים' - מי נשאר אנונימי ומי אשם?
41 דקות
איזהו בן העולם הבא?
'מי ינחמך'? כיצד מנחמים אבלים?
39 דקות
מעשה באבא תחנה חסידא. על הכרעה בין ערכים
38 דקות
מילות מפתח:אבא תחנא חסידא
'עיני בנאמני ארץ' - על סוד הנאמנות בקשר הזוגי
40 דקות
'רך כקנה' - על רכות וקושי במקום של חטא
33 דקות
מילות מפתח:כה עשו חכמינו
אותיות דרבי עקיבא. - על תחילת דרכו של רבי עקיבא בתורה
39 דקות
מילות מפתח:רבי עקיבא
"ולמה לנו לדבר מאחרים" מעשה ברבי ינאי והרוכל
33 דקות
מילות מפתח:רבי ינאי
'לנצח כל רגע מחדש': על עבודת הבינוני - לימוד ניגון 'הבינוני' לעומק מאת הרב איל ורד
45 דקות
פרק : 32
מילות מפתח:יט' כסלו
ארבעה סיפורים מכוננים על אדמו"ר הזקן מהם עולה יסודי שיטתו
39 דקות
פרק : 31
נחום איש גם זו והעני - על משמעותו של רגע
42 דקות
פרק : 30
מילות מפתח:נחום איש גמזו
"יוסף מוקיר שבת" - על שבת , יום חול, והיחס בינהם
53 דקות
פרק : 28
אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח: הרב אייל ורד
43 דקות
פרק : 27
נשמה, גוף והדין
41 דקות
פרק : 26
מילות מפתח:רבי ואנטונינוס