Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שם משמואל' על התורה ומועדים -

פרק 66
49 דקות
הרמזים של ארבעת המינים , ענוה והכנעה , התורה מגינה על האדם
פרק 64
45 דקות
עבודת יום הכיפורים ועניין הקטורת
פרק 65
17 דקות
כיצד זוכים לברכה ?
פרק 63
21 דקות
גם לבן הרשע יש אחיזה בתורה
פרק 62
24 דקות
כיצד המקוה מטהר את הטמאים ?
פרק 61
28 דקות
קדש עצמך במותר לך
פרק 60
67 דקות
הכנה לראש השנה
פרק 59
80 דקות
"לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" - השתוקקות ישראל לקיים המצות
פרק 58
57 דקות
התורה בשביל ישראל
פרק 57
47 דקות
מתוך הריחוק מהרע - זוכים להתקרבות להקב"ה
פרק 56
27 דקות
תכלית עבודת ה' היא הדבקות בבורא וכל המצוות הן עצות איך להגיע לדבקות זו
פרק 55
27 דקות
מעלת השבת ופעולתה על האדם - הרב יורם אליהו לפרשת עקב
פרק 54
39 דקות
מעלת התפילה וכוחה של תשובה
פרק 53
55 דקות
ידיעת החטא מביאה לתשובה , ענייני הצומות ותשעה באב
פרק 52
20 דקות
למהות חודש אב - הרב יורם אליהו
פרק 51
35 דקות
קדושת הפה ככלי שרת: הרב יורם אליהו בשיעור על פרשת מטות על פי השם משמואל
פרק 50
51 דקות
תכליתם של ישראל - לעבוד את ה' יתברך
פרק 49
45 דקות
העלאת החומריות לבחינת שמיים
פרק 48
52 דקות
פרשת חוקת
פרק 47
43 דקות
ענותנותו של אהרן הכהן
פרק 46
57 דקות
זכותינו על ארץ ישראל - נצחית