He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד מסכת כתובות בעיון - התשעז

בית המדרש
האב זכאי בקידושי ביתו
האב זכאי בקידושי ביתו
66 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
האב זכאי בבתו – בקידושיה – האם האב שליח של הבת או בעלים על קידושיה ?
האב זכאי בבתו - בקידושיה - האם האב שליח של הבת או בעלים על קידושיה ?
65 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"בכסף מנלן?" – כמה שאלות כלולות בשאלה זו ?
"בכסף מנלן?" - כמה שאלות כלולות בשאלה זו ?
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האב זכאי בבתו – בקידושיה – האם האב כשליח של בתו או כבעלים על קידושיה ?
האב זכאי בבתו - בקידושיה - האם האב כשליח של בתו או כבעלים על קידושיה ?
75 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האב בעלים על קידושי בתו – לימוד מיתורא דקרא או ממשמעות דקרא ?
האב בעלים על קידושי בתו - לימוד מיתורא דקרא או ממשמעות דקרא ?
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
למה לי תרי קראי : כי יקח איש אשה - בכסף , ויצאה חינם איו כסף ?
75 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
קידושי יעוד של אדון
קידושי יעוד של אדון
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ייעוד אמה עבריה  – כיצד מתבצע ?
ייעוד אמה עבריה - כיצד מתבצע ?
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"האב זכאי בבתו בקידושיה" האם זכות זו קרויה איסורא או ממונא ?
73 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
כל שבח נעורים – לאב
כל שבח נעורים - לאב
63 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מנין שהאב מקדש בתו נערה ?
מנין שהאב מקדש בתו נערה ?
68 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מציאת הבת לאביה משום איבה-  מדרבנן או מדין "שבח נעוריה לאביה" – מן התורה ?
מציאת הבת לאביה משום איבה- מדרבנן או מדין "שבח נעוריה לאביה" - מן התורה ?
66 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מציאת הבת לאביה – משום איבה . איזו איבה ?
מציאת הבת לאביה - משום איבה . איזו איבה ?
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
השוואה בין מציאת הבת בחיי האב ואחרי מותו
השוואה בין מציאת הבת בחיי האב ואחרי מותו
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מעשה הבת לאביה – מנין ?
מעשה הבת לאביה - מנין ?
72 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
האם האב מבטל בתו ממלאכתה לצורך החופה ? (והאם זכאית לתשלום)
האם האב מבטל בתו ממלאכתה לצורך החופה ? (והאם זכאית לתשלום)
71 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
לימוד צד שוה ממלמד אחד ומשני מלמדין – מה ההבדל ?
לימוד צד שוה ממלמד אחד ומשני מלמדין - מה ההבדל ?
76 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
זכות האב במעשה ידי בתו נערה
זכות האב במעשה ידי בתו נערה
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3