Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמירת הלשון על פי החפץ חיים - תשעז

פרק 86
3 דקות
נצור לשונך מרע ושפתתיך מדבר מרמה
פרק 85
3 דקות
"לראות טוב" -הסוד להצלחה בשמירת הלשון
פרק 84
5 דקות
פיתויי היצר לספר לשון הרע
פרק 83
4 דקות
חוסר ההרגש כשמדברים לשון הרע
פרק 82
6 דקות
הסיבה העמוקה לחורבן בית המקדש : לשון הרע . התיקון : חפץ חיים
פרק 81
4 דקות
לשון הרע מעורר את המקטרג הגדול כעל כלל ישראל
פרק 80
5 דקות
הסיבה לכתיבת הספר 'חפץ חיים' - לתיקון שנאת חינם
פרק 79
5 דקות
עצם הדיבור הרע הוא אסור גם אם לא גרם נזק למדובר
פרק 78
8 דקות
גם דיבור לשון הרע ללא שנאה , בצחוק , הוא אסור
פרק 77
4 דקות
אסור ללעוג על דרשן גם אם דבריו לא מרשימים
פרק 76
4 דקות
אסור להדליף מי היה בעד או נגד אדם שדנו בענייניו
פרק 75
5 דקות
דיבור לשון הרע בפני שלושה אסור גם כן
פרק 74
2 דקות
גם כשאתה משתתף בגנות שאתה מספר - זה אסור
פרק 73
5 דקות
לשון הרע שייך בכל אופני וכלי ההבעה : כתיבה , וואטסאפ וכו'
פרק 72
4 דקות
האם לסכן את הפרנסה כדי שלא לדבר לשון הרע
פרק 71
4 דקות
אין לספר לשון הרע בין בצורה יזומה ובין כשמישהו מבקש זאת ממך
פרק 70
4 דקות
מוציא שם רע - רוצה לתקן את העולם אבל מרעיל את הכל
פרק 69
6 דקות
הרגיל לדבר לשון הרע לעומת מי שבאקראי נכשל בדיבור אסור - "בעל לשון הרע"
פרק 68
4 דקות
מוציא שם רע
פרק 67
3 דקות
מי רוצה סם חיים ?
פרק 66
11 דקות
סיפור לשון הרע גורם רעה כללית בעולם