He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמירת הלשון על פי החפץ חיים - תשעז

בית המדרש
שמירת הלשון – למי שחפץ חיים
שמירת הלשון - למי שחפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הקשר בין שמירת הלשון לגאולת עם ישראל
הקשר בין שמירת הלשון לגאולת עם ישראל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חטא הלשון הוא המעכב הכי גדול של גאולת עם ישראל יותר מכל חטא אחר
חטא הלשון הוא המעכב הכי גדול של גאולת עם ישראל יותר מכל חטא אחר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
על לשון הרע מענישים את האדם כבר בעולם הזה
על לשון הרע מענישים את האדם כבר בעולם הזה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אין לאדם לספר לשון הרע גם כאשר זה ביוזמת מי שהוא כפוף אליו
אין לאדם לספר לשון הרע גם כאשר זה ביוזמת מי שהוא כפוף אליו
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
גם במקום העבודה צריך להישמר מדיבור לשון הרע
גם במקום העבודה צריך להישמר מדיבור לשון הרע
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
לפי הקושי בשמירת הלשון – כך השכר
לפי הקושי בשמירת הלשון - כך השכר
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
איסור לשון הרע קיים גם בכתיבה ולא רק בדיבור
איסור לשון הרע קיים גם בכתיבה ולא רק בדיבור
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
דיבור בפני שלושה לעניין לשון הרע
דיבור בפני שלושה לעניין לשון הרע
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
אסור לספר בגנות  חברו אפילו על אמת גמור
אסור לספר בגנות חברו אפילו על אמת גמור
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אסור לבזות ולחרף את המתים
אסור לבזות ולחרף את המתים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ההסתכלות הכללית  של החפץ חיים להיטיב לבני דורו
ההסתכלות הכללית של החפץ חיים להיטיב לבני דורו
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
בעל לשון הרע – מי שנשוי ללשון הרע ולא יכול לעוזבו
בעל לשון הרע - מי שנשוי ללשון הרע ולא יכול לעוזבו
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
לשון הרע רגיל ולשון הרע מתועד – בסמארטפונים
לשון הרע רגיל ולשון הרע מתועד - בסמארטפונים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
אין ללגלג  על הדרשן או על דרשתו
אין ללגלג על הדרשן או על דרשתו
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כל דיבור רע הוא אסור גם אם לא גרם רעה בפועל
כל דיבור רע הוא אסור גם אם לא גרם רעה בפועל
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מה אתה אומר ? לשון הרע ? – אני לא מאמין
מה אתה אומר ? לשון הרע ? - אני לא מאמין
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
האם איסור  לשון הרע חל גם על ילדים
האם איסור לשון הרע חל גם על ילדים
מספר פרק בסדרה : 18
play3