Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד מסכת מכות בעיון - התשעז

האם רבי שמעון לומד 5 איסורים או 5 מלקויות מן הפסוק 'לא תוכל לאכול בשעריך' ?
67 דקות
תשובות רבי שמעון לפירכות של רבא - חלק ב
66 דקות
תשובות ר"ש לפירכא של רבא - חלק א
72 דקות
האם בכור הוא ממונו של הכהן או רק זוכה בו משולחן גבוה ?
71 דקות
ביאור הלאו לא תוכל לאכול בשעריך לרבי שמעון
71 דקות
ביכורים - הנחה מעכבת בהן או קריאה מעכבת בהן ?
69 דקות
מילות מפתח:מצוות ביכורים
מצוות קריאת ביכורים - מהי ?
70 דקות
אלו הם הלוקים - חלק ב
70 דקות
אלו הם הלוקים - חלק א
15 דקות
גלתה יהודה מעוני - האם האוכל טבל של מעשר עני חייב מיתה בידי שמיים ?
68 דקות
לאו "אל תשקצו את נפשותיכם"
72 דקות
האוכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים
79 דקות
שינוי קונה לעניין מצוות פאה
81 דקות
שינוי מתיר / שינוי קונה וההבדל בין השניים
76 דקות
מסכת מכות דף טז'
70 דקות
מסכת מכות דף טז'
69 דקות
מסכת מכות דף טז'
19 דקות
האם גזל , השבת המשכון ,נקרא לאו הניתק לעשה - ומדוע ?
70 דקות
מילות מפתח:לאו הניתק לעשה
נדר על דעת רבים
70 דקות
מילות מפתח:פרשת בלק
חייבי מיתות שוגגין - מהו לפטור ממלקות (מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן)
72 דקות
הנוטל אם על הבנים
70 דקות