פרשת בשלח | הדלקת נרות: Shabbat Shirah | הבדלה: 17:53 (ירושלים)

סדרה: לימוד מסכת מכות בעיון - התשעז

פרק 82
67 דקות
האם רבי שמעון לומד 5 איסורים או 5 מלקויות מן הפסוק 'לא תוכל לאכול בשעריך' ?
פרק 81
66 דקות
תשובות רבי שמעון לפירכות של רבא - חלק ב
פרק 80
72 דקות
תשובות ר"ש לפירכא של רבא - חלק א
פרק 79
71 דקות
האם בכור הוא ממונו של הכהן או רק זוכה בו משולחן גבוה ?
פרק 78
71 דקות
ביאור הלאו לא תוכל לאכול בשעריך לרבי שמעון
פרק 77
69 דקות
ביכורים - הנחה מעכבת בהן או קריאה מעכבת בהן ?
פרק 76
70 דקות
מצוות קריאת ביכורים - מהי ?
פרק 75
70 דקות
אלו הם הלוקים - חלק ב
פרק 74
15 דקות
אלו הם הלוקים - חלק א
פרק 73
68 דקות
גלתה יהודה מעוני - האם האוכל טבל של מעשר עני חייב מיתה בידי שמיים ?
פרק 72
72 דקות
לאו "אל תשקצו את נפשותיכם"
פרק 71
79 דקות
האוכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים
פרק 70
81 דקות
שינוי קונה לעניין מצוות פאה
פרק 69
76 דקות
שינוי מתיר / שינוי קונה וההבדל בין השניים
פרק 68
70 דקות
מסכת מכות דף טז'
פרק 67
69 דקות
מסכת מכות דף טז'
פרק 66
19 דקות
מסכת מכות דף טז'
פרק 65
70 דקות
האם גזל , השבת המשכון ,נקרא לאו הניתק לעשה - ומדוע ?
פרק 64
70 דקות
נדר על דעת רבים
פרק 63
72 דקות
חייבי מיתות שוגגין - מהו לפטור ממלקות (מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן)
פרק 62
70 דקות
הנוטל אם על הבנים

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!