He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד מסכת מכות בעיון - התשעז

בית המדרש
מי רוצה מכות? לא כואבות
מי רוצה מכות? לא כואבות
71 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מסכת מכות דף ו' ע"א – צרוף ראיה וצרוף הגדה בעדים – חלק א'
מסכת מכות דף ו' ע"א - צרוף ראיה וצרוף הגדה בעדים - חלק א'
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מסכת מכות דף ו' ע"א – צרוף ראיה וצרוף הגדה בעדים – חלק ב'
מסכת מכות דף ו' ע"א - צרוף ראיה וצרוף הגדה בעדים - חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ההבדל והמשותף בין הכחשה והזמה לעניין דין נמצא אחד מהם קרוב או פסול
ההבדל והמשותף בין הכחשה והזמה לעניין דין נמצא אחד מהם קרוב או פסול
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מסכת מכות דף ו' ע"א  – הרוג יציל – האם קרובי הנרצח כשרים להעיד על הרוצח ?
מסכת מכות דף ו' ע"א - הרוג יציל - האם קרובי הנרצח כשרים להעיד על הרוצח ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מסכת מכות דף ו' ע"א – "במקיימי דבר הכתוב מדבר" האם צרוף ראיה לבד פוסל או שצריך גם הגדה ?
מסכת מכות דף ו' ע"א - "במקיימי דבר הכתוב מדבר" האם צרוף ראיה לבד פוסל או שצריך גם הגדה ?
73 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מכות דף ו' ע"א – סוגיית "נמצא אחד מהם קרוב או פסול" , כוונה להעיד של הכשרים או של הפסולים או של שניהם
מכות דף ו' ע"א - סוגיית "נמצא אחד מהם קרוב או פסול" , כוונה להעיד של הכשרים או של הפסולים או של שניהם
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מסכת מכות דף ו' ע"א – מה הדין אם העד הכשר היה שוגג ולא ידע בפיסולו של הפסול?
מסכת מכות דף ו' ע"א - מה הדין אם העד הכשר היה שוגג ולא ידע בפיסולו של הפסול?
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מסכת מכות דף ו' ע"א – מדוע החתן אומר בשעת הקידושין אתם עדי ולא אחרים?
מסכת מכות דף ו' ע"א - מדוע החתן אומר בשעת הקידושין אתם עדי ולא אחרים?
64 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
התראה וצרוף עדים בדיני  נפשות
התראה וצרוף עדים בדיני נפשות
77 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כיצד יתכן צרוף ראיה בעדים זוממים הרי לא התברר שלא היו שם
כיצד יתכן צרוף ראיה בעדים זוממים הרי לא התברר שלא היו שם
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הצדדים השוים והשונים בין צרוף עדות לזימון ברואים מקצתם אלו את אלו
הצדדים השוים והשונים בין צרוף עדות לזימון ברואים מקצתם אלו את אלו
74 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ההבדל בין עדות בדיני נפשות לעדות בדיני ממונות
ההבדל בין עדות בדיני נפשות לעדות בדיני ממונות
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
צירוף המתרה לשתי כיתות עדים
צירוף המתרה לשתי כיתות עדים
76 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האם עד זומם נחשב לפסול לפסול את כל שאר העדים?
האם עד זומם נחשב לפסול לפסול את כל שאר העדים?
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
האם עדות כשרה על ידי מתורגמן
האם עדות כשרה על ידי מתורגמן
72 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
עדות לקרובים ולרחוקים כאחד לעומת דין פלגינן בדיבורא
עדות לקרובים ולרחוקים כאחד לעומת דין פלגינן בדיבורא
80 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה – פלגינן בדיבורא
עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה - פלגינן בדיבורא
69 דקות
מילות מפתח:אילעא וטוביה
מספר פרק בסדרה : 18
play3