Jerusalem

16°C
Few clouds

נא לא לגלוש באתר בשבתות ובחגי ישראל - תודה

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשסח

סה"כ בסדרה : 46
בית המדרש
אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם – כיצד ?
אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם - כיצד ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
לפני ה' תטהרו
לפני ה' תטהרו
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
פרשת וירא
פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האם בקשת הסימנים של אליעזר עבד אברהם נחשבת ניחוש ?
האם בקשת הסימנים של אליעזר עבד אברהם נחשבת ניחוש ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האם יצחק אבינו הכיר את עשיו באמת ?
האם יצחק אבינו הכיר את עשיו באמת ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
קדושת הזמן וקדושת המקום
קדושת הזמן וקדושת המקום
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו
ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פרשת השבוע וישב והקשר לחנוכה
פרשת השבוע וישב והקשר לחנוכה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
בימים ההם בזמן הזה
בימים ההם בזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
למה הרעות לעם הזה
למה הרעות לעם הזה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
פרשת ויחי
פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
למה הושם משה ביאור ?
למה הושם משה ביאור ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הרמז במטה ובנחש והקשר לפרעה
הרמז במטה ובנחש והקשר לפרעה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מפתח הזמנים שמסר הקב"ה לעם ישראל – "החודש הזה לכם ראש חודשים"
מפתח הזמנים שמסר הקב"ה לעם ישראל - "החודש הזה לכם ראש חודשים"
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מדוע מצוות פרה אדומה נתנה במרה טרם מעמד הר סיני ?
מדוע מצוות פרה אדומה נתנה במרה טרם מעמד הר סיני ?
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"כל אשר דבר ה' נעשה" – איך אפשר לעשות בלי לימוד מקדים
"כל אשר דבר ה' נעשה" - איך אפשר לעשות בלי לימוד מקדים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
החוכמה – אנושית או מתנה אלוקית ? – פרשת תרומה
החוכמה - אנושית או מתנה אלוקית ? - פרשת תרומה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הטבת והדלקת נרות המנורה במקדש
הטבת והדלקת נרות המנורה במקדש
מספר פרק בסדרה : 18
play3