He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשעה

בית המדרש
זכו – נחתמים לחיים'  – כיצד נזכה ליום הדין ?
זכו - נחתמים לחיים' - כיצד נזכה ליום הדין ?
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
האם יום כיפורים מכפר על כל העברות ?
האם יום כיפורים מכפר על כל העברות ?
32 דקות
מילות מפתח:יום הכיפורים, כפרה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"אמת מארץ תצמח" – השוואה בין נח אברהם ומשה
"אמת מארץ תצמח" - השוואה בין נח אברהם ומשה
35 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"אלהים יראה לו השה לעולה בני"
"אלהים יראה לו השה לעולה בני"
27 דקות
מילות מפתח:ירושלים, פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
לשליחותו של אליעזר עבד אברהם
לשליחותו של אליעזר עבד אברהם
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מדוע חשב יצחק שהברכות ראויות לעשו ?
מדוע חשב יצחק שהברכות ראויות לעשו ?
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חלום יעקב- אקטיבי או פסיבי ?
חלום יעקב- אקטיבי או פסיבי ?
21 דקות
מילות מפתח:פרשת ויצא
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מהי התובנה ממאבק יעקב עם המלאך ?
מהי התובנה ממאבק יעקב עם המלאך ?
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"הדודאים נתנו ריח" – זה ראובן שהציל את יוסף "ועל פתחינו כל מגדים" – זה נר חנוכה – מה הקשר
"הדודאים נתנו ריח" - זה ראובן שהציל את יוסף "ועל פתחינו כל מגדים" - זה נר חנוכה - מה הקשר
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
האם יעקב אבינו ידע על מכירת יוסף ?
האם יעקב אבינו ידע על מכירת יוסף ?
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"למה הרעות לעם הזה" - אז ועכשיו
22 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מצוות קידוש החודש
מצוות קידוש החודש
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
האם ראוי לומר שירה על חיסולם של המחבלים בגולן השבוע ?
האם ראוי לומר שירה על חיסולם של המחבלים בגולן השבוע ?
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"אל תשת ידך עם רשע"
"אל תשת ידך עם רשע"
30 דקות
מילות מפתח:פסול לעדות, רשע
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"ועשו ארון עצי שיטים" –  האם זו מצווה לשעה או לדורות ? ומדוע לא עשו ארון בבית שני
"ועשו ארון עצי שיטים" - האם זו מצווה לשעה או לדורות ? ומדוע לא עשו ארון בבית שני
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מניין בא עמלק ומהו חטאו של שאול ?
מניין בא עמלק ומהו חטאו של שאול ?
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מדוע ירושלים אינו נזכר בתורה?
מדוע ירושלים אינו נזכר בתורה?
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3