Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשעה

במה נתחדש השנה בראש השנה?
35 דקות
"והיה כי תבוא אל הארץ" - האם יתכן שיהיה לעם היהודי מרגוע בגלות ?
32 דקות
מילות מפתח:גלות, פרשת כי תבוא
שמיטת כספים ופרוזבול
34 דקות
האם הגאולה תבוא מעצמה או מעצמנו?
23 דקות
מילות מפתח:פרשת שופטים
האם השבת נקרא מגילת איכה? הרב מנחם בן יעקב
35 דקות
מילות מפתח:פרשת דברים
"שתי גדות לירדן זו שלנו זו גם כן" -איזו גם כן?
41 דקות
מדוע נבחר יהושע למנהיג ולא פנחס?
37 דקות
"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" מדוע אנו פותחים את התפילה בדבריו של בלעם הרשע?
30 דקות
זאת חוקת או זאת חוקת הפרה -למה נאמר?
26 דקות
מילות מפתח:פרשת חוקת
האם יש מי שמהמר בבורסה על כל כספו אם כן מדוע משה אומר לא ה' שלחני ?
44 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח
האם מי שנולד בירושלים נולד בישראל ? - שיטת המרגלים ובית המשפט באמריקה
27 דקות
מנורה במקדש - וכי הקב"ה לאורה של מנורה הוא צריך?
31 דקות
מילות מפתח:פרשת בהעלותך
האם הנזיר נקרא קדוש או נקרא חוטא
32 דקות
הכל מודים בעצרת ... מדוע?
29 דקות
"שיחו בכל נפלאותיו" - ניסי מלחמת ששת הימים
27 דקות
ביקור במערה של רבי שמעון - שיטת רבי שמעון האם הלכה כמותו
37 דקות
מקראי קודש- "הלל זה מי אמרו?"
32 דקות
הקשר שבין יום העצמאות לספירת העומר
29 דקות
בדיקת חמץ וביעור חמץ
58 דקות
מדוע פרה אדומה מכפרת על חטא העגל?
34 דקות
מצוות משלוח מנות והקשר בינה לבין מצוות מחצית השקל
67 דקות