He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשעז

פרק 149
15 דקות
הקשר בין פרשת וישב לחנוכה
פרק 147
15 דקות
מצות חנוכה - נר איש וביתו
פרק 146
15 דקות
מדוע נאבק יעקב עם המלאך
פרק 145
15 דקות
"בא אחיך במרמה" - "תתן אמת ליעקב"
פרק 144
15 דקות
הכנסת האורחים של אברהם אבינו
פרק 148
15 דקות
על איזה נס נקבע חג החנוכה
פרק 143
17 דקות
ושבו בנים לגבולם
פרק 142
19 דקות
פרשת כי תשא והקשר לפרשת פרה
פרק 141
67 דקות
משלוח מנות ומתנות לאביונים
פרק 140
14 דקות
הקשר בין פרשת תצוה לפרשת זכור
פרק 139
21 דקות
מצות בניית בית המקדש ועשיית הכלים האם נוהגת לדורות ?
פרק 138
21 דקות
מצות מחצית השקל
פרק 137
15 דקות
"אילו קרבנו לפני הר סיני - ולא נתן לנו את התורה - דיינו"
פרק 136
19 דקות
מה מלמד עץ מר שהשליך משה למים "וימתקו המים" ?
פרק 135
18 דקות
"כי אני הכבדתי את ליבו" לב מלכים ושרים ביד ה' - כמו הכרזת הנשיא טראמפ
פרק 134
28 דקות
מדוע נהפך הנחש למטה - שתי פעמים ? למשה ולפרעה - הרב מנחם בן יעקב
פרק 133
24 דקות
"התחת אלהים אני" ומדוע הרג משה את המצרי בשם המפורש ?
פרק 132
17 דקות
צום עשרה בטבת - מדוע ? ומהו הקשר לפרשת ויחי
פרק 131
16 דקות
האם יוסף פעל מתוך נקמנות ?
פרק 130
21 דקות
מדליקין מנר לנר לפי שההדלקה עושה מצווה: הרב מנחם בן יעקב
פרק 129
17 דקות
האם מדליקים מנר לנר על ידי גפרור או שמש בנר חנוכה ובנר שבת ?
דילוג לתוכן