He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשעז

בית המדרש
"לפני ה' תטהרו" – כיצד אפשרי לחזור בתשובה בדיני ממונות שבין אדם לחברו ?
"לפני ה' תטהרו" - כיצד אפשרי לחזור בתשובה בדיני ממונות שבין אדם לחברו ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
למה לא נאמר "וירא את האדם והנה טוב מאוד"?
למה לא נאמר "וירא את האדם והנה טוב מאוד"?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
השיעור שלא שמעו באונסק"ו
השיעור שלא שמעו באונסק"ו
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה משמעות השם ירושלים?
מה משמעות השם ירושלים?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
משימתו של אברהם אבינו בארץ כנען
משימתו של אברהם אבינו בארץ כנען
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"וידו אוחזת בעקב עשו" – עד מתי תאחוז בה?
"וידו אוחזת בעקב עשו" - עד מתי תאחוז בה?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חוק ההסדרה וחלום יעקב
חוק ההסדרה וחלום יעקב
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"ויאבק איש עמו"
"ויאבק איש עמו"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"והדליקו נרות בחצרות קדשך" – מדוע לא נזכר נס פך השמן ?
"והדליקו נרות בחצרות קדשך" - מדוע לא נזכר נס פך השמן ?
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
התודעות יוסף לאחיו – הכנה לצום י' בטבת
התודעות יוסף לאחיו - הכנה לצום י' בטבת
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מתי ומדוע התחילה צרת השעבוד?
מתי ומדוע התחילה צרת השעבוד?
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"ותקרא שמו משה" – למה לא משוי?
"ותקרא שמו משה" - למה לא משוי?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"למה הרעות לעם הזה" (אמירת משה) "למה הרעותם לי "(אמירת יעקב )  – השווה והשונה
"למה הרעות לעם הזה" (אמירת משה) "למה הרעותם לי "(אמירת יעקב ) - השווה והשונה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מדוע קידוש החודש היא המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל?
מדוע קידוש החודש היא המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל?
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"כי בדבר אשר זדו" – בקדירה שאותה בשלו – בה נתבשלו
"כי בדבר אשר זדו" - בקדירה שאותה בשלו - בה נתבשלו
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מה המשותף בין "נעשה ונשמע" (פרשת משפטים) לבין מחצית השקל (פרשת שקלים)
מה המשותף בין "נעשה ונשמע" (פרשת משפטים) לבין מחצית השקל (פרשת שקלים)
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האם נקרא מגילת אסתר כשיבוא המשיח
האם נקרא מגילת אסתר כשיבוא המשיח
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מדוע בחר המן את חודש אדר ?
מדוע בחר המן את חודש אדר ?
מספר פרק בסדרה : 18
play3