He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשעז

בית המדרש
"לפני ה' תטהרו" – כיצד אפשרי לחזור בתשובה בדיני ממונות שבין אדם לחברו ?
"לפני ה' תטהרו" - כיצד אפשרי לחזור בתשובה בדיני ממונות שבין אדם לחברו ?
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
למה לא נאמר "וירא את האדם והנה טוב מאוד"?
למה לא נאמר "וירא את האדם והנה טוב מאוד"?
30 דקות
מילות מפתח:בריאת האדם, פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
השיעור שלא שמעו באונסק"ו
השיעור שלא שמעו באונסק"ו
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה משמעות השם ירושלים?
מה משמעות השם ירושלים?
26 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
משימתו של אברהם אבינו בארץ כנען
משימתו של אברהם אבינו בארץ כנען
23 דקות
מילות מפתח:פרשת חיי שרה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"וידו אוחזת בעקב עשו" – עד מתי תאחוז בה?
"וידו אוחזת בעקב עשו" - עד מתי תאחוז בה?
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חוק ההסדרה וחלום יעקב
חוק ההסדרה וחלום יעקב
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"ויאבק איש עמו"
"ויאבק איש עמו"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"והדליקו נרות בחצרות קדשך" – מדוע לא נזכר נס פך השמן ?
"והדליקו נרות בחצרות קדשך" - מדוע לא נזכר נס פך השמן ?
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
התודעות יוסף לאחיו – הכנה לצום י' בטבת
התודעות יוסף לאחיו - הכנה לצום י' בטבת
28 דקות
מילות מפתח:פרשת ויגש
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מתי ומדוע התחילה צרת השעבוד?
מתי ומדוע התחילה צרת השעבוד?
26 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"ותקרא שמו משה" – למה לא משוי?
"ותקרא שמו משה" - למה לא משוי?
37 דקות
מילות מפתח:משה רבנו
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"למה הרעות לעם הזה" (אמירת משה) "למה הרעותם לי "(אמירת יעקב )  – השווה והשונה
"למה הרעות לעם הזה" (אמירת משה) "למה הרעותם לי "(אמירת יעקב ) - השווה והשונה
22 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מדוע קידוש החודש היא המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל?
מדוע קידוש החודש היא המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל?
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"כי בדבר אשר זדו" – בקדירה שאותה בשלו – בה נתבשלו
"כי בדבר אשר זדו" - בקדירה שאותה בשלו - בה נתבשלו
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מה המשותף בין "נעשה ונשמע" (פרשת משפטים) לבין מחצית השקל (פרשת שקלים)
מה המשותף בין "נעשה ונשמע" (פרשת משפטים) לבין מחצית השקל (פרשת שקלים)
32 דקות
מילות מפתח:פרשת משפטים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האם נקרא מגילת אסתר כשיבוא המשיח
האם נקרא מגילת אסתר כשיבוא המשיח
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מדוע בחר המן את חודש אדר ?
מדוע בחר המן את חודש אדר ?
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3