He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אורות התשובה - התשעו

בית המדרש
מהי הגדרת התשובה?
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
המציאות שאנו חשים היא לבוש למציאות רוחנית שהיא המקור
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הבריאה מושתתת על מידת הדין
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"מבלעדי מחשבת התשובה , מנוחתה ובטחונה , לא יוכל האדם למצוא מנוח"
63 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הכלל הוא לא סך הפרטים
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"הצדיקים הבהירים, שרואים את כל העולם נדון בטוב, הם מזככים את הכל"
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
גורמי התשובה - חלק א
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
גורמי התשובה - חלק ב
78 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
גורמי התשובה - חלק ג
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תורה - רום ראשית ותשובה עומק אחרית
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הצער בתהליך התשובה הוא ביטוי של חרטה עמוקה ושל תחילת הניתוק מהדרך הרעה
62 דקות
מילות מפתח:יסורי התשובה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מהי התשובה ?
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"בשעה שאדם חוטא הוא בעלמא דפירודא"
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
התשובה - לשוב אל המקוריות
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
התשובה בעיקרה היא תנועה מחשבתית
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
עיקר התשובה הוא המהפך האישיותי של האדם
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
התשובה היא אפשרית רק בגלל המקור העליון שלה
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
פתיחה לסדרה "מידות הראיה"
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3