He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעו

בית המדרש
"כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים"
"כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"כל כלי יוצר עליך לא יצלח"
"כל כלי יוצר עליך לא יצלח"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"קום התהלך בארץ …לתת לך את הארץ הזאת לרשתה"
"קום התהלך בארץ ...לתת לך את הארץ הזאת לרשתה"
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
יראת אלהים בחבלי משיח לאורם של אבותינו ואימותינו
יראת אלהים בחבלי משיח לאורם של אבותינו ואימותינו
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"ויאמר  ותאמר הנני"  – בחבלי משיח
"ויאמר ותאמר הנני" - בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך"
"שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה … עד אשר אבוא… שעירה"
"ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה ... עד אשר אבוא... שעירה"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ציפית לישועה לאור ספר חגי מראשית הבית השני ועד חנוכה
ציפית לישועה לאור ספר חגי מראשית הבית השני ועד חנוכה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אהבת האמת והשלום בחבלי משיח
אהבת האמת והשלום בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"האספו … באחרית הימים . הקבצו …"
"האספו ... באחרית הימים . הקבצו ..."
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום… שיבוא"
"ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום... שיבוא"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
המשלח השליחות והשליח – "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"
המשלח השליחות והשליח - "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ישראל צבאות ה'
ישראל צבאות ה'
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"והלכת בדרכיו" – מעמד הר סיני וחבלי משיח
"והלכת בדרכיו" - מעמד הר סיני וחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
לוחמי חרות ישראל בחבלי משיח
לוחמי חרות ישראל בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"כל נדיב לב… ושכנתי בתוכם"
"כל נדיב לב... ושכנתי בתוכם"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"וטהר לבנו לעבדך באמת בחבלי משיח"
"וטהר לבנו לעבדך באמת בחבלי משיח"
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"דורש טוב לעמו" בימים ההם בזמן הזה
"דורש טוב לעמו" בימים ההם בזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 18
play3