He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה - התשעג

פרק 30
26 דקות
"מחוטב עציך עד שואב מימיך"
פרק 29
36 דקות
"והיה כי תבוא" - שיעור מיוחד לקראת ח"י אלול
פרק 28
36 דקות
ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה
פרק 27
38 דקות
משנכנס אב ממעטין - בשמחה
פרק 26
35 דקות
"כל אשר יעבור באש תעבירו באש"
פרק 25
39 דקות
"אשר רוח בו"
פרק 24
33 דקות
"בדרך שאדם רוצה לילך"
פרק 23
42 דקות
פרח מטה אהרון - להיות שליח!
פרק 22
44 דקות
"החטאים בנפשותם" - מסירות הנפש של קרח ועדתו
פרק 21
36 דקות
"על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו" - על גמישות וראיית פני ה'
פרק 20
41 דקות
תורה זה לא רק לימוד - עיון במשנה על 48 דברים שהתורה נקנית בהם
פרק 19
35 דקות
"אחיך"
פרק 18
37 דקות
"ספירה סיפור וספיר" - שלוש כוונות בספירת העומר
פרק 17
32 דקות
חן משכן על בוניו
פרק 16
31 דקות
"כבש יין"- על שתייה והתבשמות בפורים
פרק 15
35 דקות
"אבני שהם ואבני מילואים"
פרק 14
37 דקות
"שלוש אהבות הן"
פרק 13
35 דקות
"והאלהים אינה לידו " - על תיקון גלוי וסמוי
פרק 12
39 דקות
"וימתקו המים"
פרק 11
41 דקות
המכה השביעית
פרק 10
33 דקות
"התבן והגאולה" - שיעור לפרשת וארא מאת הרב אייל ורד
דילוג לתוכן