Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה - התשעד

להעיר את השנה
33 דקות
פרק : 30
מילות מפתח:ראש השנה, שינה
לא בשמים ?
39 דקות
פרק : 29
מילות מפתח:פרשת נצבים
"ושמחת בכל הטוב"
37 דקות
פרק : 28
"דא היא נשמתא"
33 דקות
פרק : 27
להפוך קללה לברכה
42 דקות
פרק : 25
להתפלל אל הלב העליון
41 דקות
פרק : 24
מילות מפתח:פרשת חוקת
"י-ה יושיעך מעצת מרגלים"
35 דקות
פרק : 23
"לית עלמא מתקיימא אלא ברזא" - על כיסוי, סוד, וגילוי
37 דקות
פרק : 22
מילות מפתח:גילוי, סוד, פרשת במדבר
"ומטה ידו - עמך!"
72 דקות
פרק : 21
"הייטב בעיני ה'?"
40 דקות
פרק : 20
מילות מפתח:פרשת שמיני
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
33 דקות
פרק : 19
"וכלים מכלים שונים"
38 דקות
פרק : 18
"המאסף" - סודו של אהליאב בן אחיסמך ושבט דן
35 דקות
פרק : 17
"קרן עור פני משה"
35 דקות
פרק : 16
נפש אדר - על צחוק וליצנות וההבדל ביניהם
42 דקות
פרק : 15
מילות מפתח:פרשת כי תשא
לכבוד ולתפארת
30 דקות
פרק : 14
מילות מפתח:בגדים, לבוש, פרשת תצוה
"רחימין דאורייתא" - על המפגש עם התורה
32 דקות
פרק : 13
"ועבדו לעולם"
36 דקות
פרק : 12
ש'מרם ב'רכם ט'הרם - חודש שבט ותיקון האכילה
40 דקות
פרק : 11
מה ראו
36 דקות
פרק : 10