Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה - התשעד

פרק 30
33 דקות
להעיר את השנה
פרק 29
39 דקות
לא בשמים ?
פרק 28
37 דקות
"ושמחת בכל הטוב"
פרק 27
33 דקות
"דא היא נשמתא"
פרק 26
40 דקות
הגורל
פרק 25
42 דקות
להפוך קללה לברכה
פרק 24
41 דקות
להתפלל אל הלב העליון
פרק 23
35 דקות
"י-ה יושיעך מעצת מרגלים"
פרק 22
37 דקות
"לית עלמא מתקיימא אלא ברזא" - על כיסוי, סוד, וגילוי
פרק 21
72 דקות
"ומטה ידו - עמך!"
פרק 20
40 דקות
"הייטב בעיני ה'?"
פרק 19
33 דקות
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" הרב אייל ורד בשיעור לפרשת צו
פרק 18
38 דקות
"וכלים מכלים שונים"
פרק 17
35 דקות
"המאסף" - סודו של אהליאב בן אחיסמך ושבט דן
פרק 16
35 דקות
"קרן עור פני משה"
פרק 15
42 דקות
נפש אדר - על צחוק וליצנות וההבדל ביניהם
פרק 14
30 דקות
לכבוד ולתפארת
פרק 13
32 דקות
"רחימין דאורייתא" - על המפגש עם התורה
פרק 12
36 דקות
"ועבדו לעולם"
פרק 11
40 דקות
ש'מרם ב'רכם ט'הרם - חודש שבט ותיקון האכילה
פרק 10
36 דקות
מה ראו