Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה - התשעו

פרק 32
38 דקות
נצבים כולכם היום
פרק 31
41 דקות
"והיו חייך תלואים לך מנגד"
פרק 30
39 דקות
"בננו זה סורר ומורה" - מה ההוראה שהבן מלמד את הוריו
פרק 29
38 דקות
לוחות ושברי לוחות - על אמון ואמונה
פרק 28
33 דקות
מסע ומוצא
פרק 27
38 דקות
החלצו מאתכם: על נקיות ומחשבות שמעכבות – הרב אייל ורד
פרק 26
36 דקות
"והצנע לכת עם אלהיך"
פרק 25
38 דקות
גילוי עצם הנשמה
פרק 24
36 דקות
כחכמת נשים בנתה ביתה: שיעור על חכמת המעשה לפרשת קרח מאת הרב אייל ורד
פרק 23
37 דקות
"הדרמה הגדולה של דור המדבר": הרב אייל ורד – נפש הפרשה
פרק 22
35 דקות
למה נגרע- אין אבוד' - על חגם של בעלי התשובה
פרק 21
36 דקות
ימי עבודה ועצה
פרק 20
36 דקות
"אם בחוקותי תלכו"
פרק 19
36 דקות
"כל הישן מחברו - מעולה מחברו"
פרק 18
38 דקות
"הייטב בעיני ה'"?
פרק 17
33 דקות
"פתח אוהל מועד" - על פתח הקדושה
פרק 16
36 דקות
"מרבים- דים" - על הגזמה ריבוי ודיוק - הרב אייל ורד בשיעור על פרשת השבוע
פרק 15
37 דקות
לבוש מלכות
פרק 14
44 דקות
"בתוכם" - המשכן שבנפש האדם
פרק 13
37 דקות
לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן
פרק 12
38 דקות
תכשיטים של חרות