He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר שופטים - התשעג

פרק 25
58 דקות
"ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימין לאשה" -סיום ספר שופטים
פרק 24
51 דקות
"ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין"
פרק 23
59 דקות
השפלות הגדולה של מעשה פלגש בגבעה וההתעוררות המוסרית שצמחה מזה
פרק 22
54 דקות
האם העיר דן קבלה את שמה רק לאחר שבני דן כבשוה ?
פרק 21
56 דקות
הבעיה היסודית של דור השופטים - חוסר הריכוזיות - "אין מלך בישראל"
פרק 20
56 דקות
פסל מיכה - טוב להודות לה' אבל על ידי עשיית עבודה זרה ?
פרק 19
57 דקות
מדוע שמשון מגדולי האומה חיפש אישה דווקא מבנות פלישתים?
פרק 18
52 דקות
שמשון הגיבור מול הפלישתים הברברים - האם לרדת לרמה שלהם ?
פרק 17
55 דקות
"ותלד האשה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו ה'"
פרק 16
57 דקות
"וישפוט אחריו את ישראל אילון הזבולוני"
פרק 15
52 דקות
כיצד נאמר "ותהי על יפתח רוח ה'" על יפתח שמתואר בחז''ל כעם הארץ? הרב שרקי עונה
פרק 14
52 דקות
יפתח הגלעדי
פרק 13
53 דקות
אבימלך ושופטי הצפון
פרק 12
53 דקות
ההקבלה בין גדעון למשה ואהרן
פרק 11
51 דקות
סיום מלחמת גדעון
פרק 10
52 דקות
מלחמת גדעון במדין
פרק 9
51 דקות
מדוע זכה גדעון להתגלות ה' אחר שבתחילה הסתפק ה' בשליחת מלאך בלבד ?
פרק 8
50 דקות
"בימי שמגר בן ענת חדלו ארחות"
פרק 7
52 דקות
"ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי"
פרק 6
54 דקות
"ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב ועגלון איש בריא מאוד"
פרק 5
56 דקות
האם הסתמכות על עוצמה צבאית היא ביטוי לפחיתות מוסרית או דווקא ביטוי לעליונות מוסרית ?
דילוג לתוכן