He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פלא יועץ - התשעז

בית המדרש
הספר פלא יועץ – אנציקלופדיה לחיים
הספר פלא יועץ - אנציקלופדיה לחיים
8 דקות
מילות מפתח:פלא יועץ
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כבוד הורים בדיבור מכובד אליהם
כבוד הורים בדיבור מכובד אליהם
9 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
איך צריך להיות סגנון הדיבור כלפי ההורים ?
איך צריך להיות סגנון הדיבור כלפי ההורים ?
5 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את ירידת המן לאבותינו במדבר
המצוה לזכור את ירידת המן לאבותינו במדבר
3 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
זכירת מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו
זכירת מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו
4 דקות
מילות מפתח:מצות עשר זכירות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
זכירת חורבן ירושלים וזכירת צער העולמות בגלל עוונותינו
זכירת חורבן ירושלים וזכירת צער העולמות בגלל עוונותינו
6 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
במה ראוי לדבר לאדם הישראלי
במה ראוי לדבר לאדם הישראלי
5 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מצוה על הכהנים לברך את ישראל
מצוה על הכהנים לברך את ישראל
7 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מצוה לדון ולהורות לעם את תורת ואת חוקי האלהים
מצוה לדון ולהורות לעם את תורת ואת חוקי האלהים
4 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מצוה לנחם את מי ששרוי בצער
מצוה לנחם את מי ששרוי בצער
4 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מצוה להקדים שלום לכל אדם
מצוה להקדים שלום לכל אדם
3 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הווי מתלמידיו של אהרן
הווי מתלמידיו של אהרן
3 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מצוה לענות ברוך וברוך שמו אמנים וקדושה וקדיש וברכו
מצוה לענות ברוך וברוך שמו אמנים וקדושה וקדיש וברכו
8 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מצוה להודות על כל מין טובה שהטיבו לאדם
מצוה להודות על כל מין טובה שהטיבו לאדם
6 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
המספר בשבחם של צדיקים כאילו עוסק במעשה מרכבה
המספר בשבחם של צדיקים כאילו עוסק במעשה מרכבה
7 דקות
מילות מפתח:שבח הצדיקים
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מצוה לדבר בגנות הרשעים המפורסמים
מצוה לדבר בגנות הרשעים המפורסמים
3 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
לעולם ישתף אדם עצמו עם הציבור
לעולם ישתף אדם עצמו עם הציבור
9 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
עצות מעשיות לודא שגם הדיבורים המותרים הם לשם שמיים
עצות מעשיות לודא שגם הדיבורים המותרים הם לשם שמיים
4 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 18
play3