He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מדרשבת - לימוד מדרש על הפרשה -

פרק 24
35 דקות
הצמידות ההכרחית בין עשרת הדברות הכלליים לבין המשפטים המפורטים
פרק 23
25 דקות
מה פשר השם 'אהרן'
פרק 22
29 דקות
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
פרק 21
42 דקות
מה היה חטא ראובן ומדוע בכלל הוא חטא ?
פרק 20
28 דקות
"דין מרומה אתה דן אותנו" הדוח שיח בין יהודה ויוסף
פרק 19
33 דקות
מדוע נענש יעקב בכך שבתו דינה נלקחה לערל? הרב איל ורד
פרק 18
32 דקות
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
פרק 17
37 דקות
משמעות גילה של רבקה בעת נישואיה ליצחק: הרב אייל ורד
פרק 16
39 דקות
בראשית ברא אלוהים - על איזה ראשית מדובר? הרב אייל ורד
פרק 15
29 דקות
"שופטים ושוטרים" - האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
פרק 14
21 דקות
"לא אמרתי לך שאצלך אני סועד ?" משל המנורה
פרק 13
22 דקות
"ויקחו לי תרומה" - בנתינת הכסף מקבלים השראת שכינה
פרק 12
32 דקות
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" - אופן ירידת השפע המיוחדת שהתגלה במן - הרב אייל ורד
פרק 11
27 דקות
"קומה ה' קדמה פניו"
פרק 10
23 דקות
מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על האדם
פרק 9
30 דקות
"מה יקחך לבך" - לבו של קרח נטלו
פרק 8
70 דקות
פרשת שלח לך
פרק 7
30 דקות
כיצד נתן הקב"ה למשה את הלוחות בשעה שישראל עשו את העגל ?
פרק 6
29 דקות
מהו מדרש? ומהו משכו וקחו לכם
פרק 5
26 דקות
"מה תאמרי כי יפקוד עליך ואת למדת אותם עליך אלופים לראש"
פרק 4
29 דקות
"ואם יתפסו אותי" ? באיזו טענה מנסה יעקב להימנע לגניבת הברכות
דילוג לתוכן