He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מדרשבת - לימוד מדרש על הפרשה -

בית המדרש
"ויחל נח איש האדמה"
"ויחל נח איש האדמה"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
לימוד מדרש לפרשת לך לך
לימוד מדרש לפרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה" – מדוע התחתן אברהם אבינו שנית ?
"ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה" - מדוע התחתן אברהם אבינו שנית ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ואם יתפסו אותי" ? באיזו טענה מנסה יעקב להימנע לגניבת הברכות
"ואם יתפסו אותי" ? באיזו טענה מנסה יעקב להימנע לגניבת הברכות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"מה תאמרי כי יפקוד עליך ואת למדת אותם עליך אלופים לראש"
"מה תאמרי כי יפקוד עליך ואת למדת אותם עליך אלופים לראש"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מהו מדרש? ומהו משכו וקחו לכם
מהו מדרש? ומהו משכו וקחו לכם
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כיצד נתן הקב"ה למשה את הלוחות בשעה שישראל עשו את העגל ?
כיצד נתן הקב"ה למשה את הלוחות בשעה שישראל עשו את העגל ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פרשת שלח לך
פרשת שלח לך
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"מה יקחך לבך"  – לבו של קרח נטלו
"מה יקחך לבך" - לבו של קרח נטלו
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על האדם
מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על האדם
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"קומה ה' קדמה פניו"
"קומה ה' קדמה פניו"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" – אופן ירידת השפע המיוחדת שהתגלה במן
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" - אופן ירידת השפע המיוחדת שהתגלה במן
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"ויקחו לי תרומה" – בנתינת הכסף מקבלים השראת שכינה
"ויקחו לי תרומה" - בנתינת הכסף מקבלים השראת שכינה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"לא אמרתי לך שאצלך אני סועד ?" משל המנורה
"לא אמרתי לך שאצלך אני סועד ?" משל המנורה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"שופטים ושוטרים" – האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
"שופטים ושוטרים" - האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"בראשית ברא אלהים" – על איזו ראשית מדובר ?
"בראשית ברא אלהים" - על איזו ראשית מדובר ?
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
משמעות גיל רבקה בעת נישואיה ליצחק
משמעות גיל רבקה בעת נישואיה ליצחק
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
מספר פרק בסדרה : 18
play3