He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שולחן ערוך הלכות סדר היום - התשעו

בית המדרש
הקדמת ה'משנה ברורה' לספרו וחשיבות ודרך לימוד ההלכה
הקדמת ה'משנה ברורה' לספרו וחשיבות ודרך לימוד ההלכה
39 דקות
מילות מפתח:משנה ברורה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר" – סימן א' סעיף א'
"יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר" - סימן א' סעיף א'
18 דקות
מילות מפתח:השכמת הבוקר
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הקושי בהשכמת הבוקר :בחורף מפני הקור ובקיץ מפני השינה הקצרה
הקושי בהשכמת הבוקר :בחורף מפני הקור ובקיץ מפני השינה הקצרה
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תחילת עבודת ה' של היום בזכרון בית המקדש ובתחנון להקב"ה  לבניינו
תחילת עבודת ה' של היום בזכרון בית המקדש ובתחנון להקב"ה לבניינו
31 דקות
מילות מפתח:תיקון חצות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אופן לבישת הבגדים בבוקר הוא מיסודות עבודת ה' של האיש הישראלי
אופן לבישת הבגדים בבוקר הוא מיסודות עבודת ה' של האיש הישראלי
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"הטהרה והצניעות הינם באופן מיוחד ההיפך מהפריצות והחוצפה"
"הטהרה והצניעות הינם באופן מיוחד ההיפך מהפריצות והחוצפה"
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אצל עם ישראל קיימת מסירות נפש על צניעות
אצל עם ישראל קיימת מסירות נפש על צניעות
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
עבודת ה' גם בצדדים הנמוכים של האדם – בעשיית צרכיו
עבודת ה' גם בצדדים הנמוכים של האדם - בעשיית צרכיו
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
עניינה של הטהרה ודיני נטילת ידיים
עניינה של הטהרה ודיני נטילת ידיים
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
נטילת ידיים שחרית ולתפילה
נטילת ידיים שחרית ולתפילה
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כוונת הברכות
כוונת הברכות
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ברכת אשר יצר ואלהי נשמה ופירושיו
ברכת אשר יצר ואלהי נשמה ופירושיו
22 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
לברך ברכת אשר יצר כל היום אחר הטלת מים
לברך ברכת אשר יצר כל היום אחר הטלת מים
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הלכות ציצית ועטיפתו – חלק א'
הלכות ציצית ועטיפתו - חלק א'
21 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הלכות ציצית ועטיפתו – חלק ב'
הלכות ציצית ועטיפתו - חלק ב'
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
דין איזה בגדים חייבים בציצית, ואיזה פטורים מציצית ?
דין איזה בגדים חייבים בציצית, ואיזה פטורים מציצית ?
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
דיני כנפות הטלית
דיני כנפות הטלית
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
דיני חוטי הציצית
דיני חוטי הציצית
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3