He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות מצוות התלויות בארץ -

בית המדרש
ה' שוכן בתוך בני ישראל כאשר ישראל שוכנים בארץ
ה' שוכן בתוך בני ישראל כאשר ישראל שוכנים בארץ
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
גבול קדושת ארץ ישראל
גבול קדושת ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
החיוב במצוות התלויות בארץ בימינו הוא מדרבנן
החיוב במצוות התלויות בארץ בימינו הוא מדרבנן
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
איסור כלאיים לסוגיו – חלק א
איסור כלאיים לסוגיו - חלק א
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
איסור כלאיים לסוגיו – חלק ב
איסור כלאיים לסוגיו - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
איסור כלאיים לסוגיו – חלק ג'
איסור כלאיים לסוגיו - חלק ג'
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
דיני ערלה ונטע רבעי
דיני ערלה ונטע רבעי
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מצות נטע רבעי
מצות נטע רבעי
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
כיצד נוהגות מתנות עניים בימינו
כיצד נוהגות מתנות עניים בימינו
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תרומות ומעשרות – חלק א
תרומות ומעשרות - חלק א
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
תרומות ומעשרות – חלק ב
תרומות ומעשרות - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הפרשת תרומות ומעשרות בימינו הלכה למעשה
הפרשת תרומות ומעשרות בימינו הלכה למעשה
מספר פרק בסדרה : 12
play3