He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: משואה לתקומה -

בית המדרש
פתיחה לסדרה – משואה לתקומה
פתיחה לסדרה - משואה לתקומה
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הישוב בארץ ישראל בימי מלחמת העולם השניה
הישוב בארץ ישראל בימי מלחמת העולם השניה
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
המאבק להקמת מדינה יהודית
המאבק להקמת מדינה יהודית
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שיא המאבק באנגלים
שיא המאבק באנגלים
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הכרזת המדינה
הכרזת המדינה
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מלחמת העצמאות – חלק א
מלחמת העצמאות - חלק א
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מלחמת העצמאות – חלק ב
מלחמת העצמאות - חלק ב
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
העליות הגדולות בראשית ימי מדינת ישראל
העליות הגדולות בראשית ימי מדינת ישראל
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
נס בתוך החומר
נס בתוך החומר
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הרקע לשואה
הרקע לשואה
59 דקות
מילות מפתח:גרמנים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
עליית הנאציזם בגרמניה והרקע לשואה
עליית הנאציזם בגרמניה והרקע לשואה
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הפתרון הסופי' – השמדה שיטתית במפעלי מוות
הפתרון הסופי' - השמדה שיטתית במפעלי מוות
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
חלקם של שאר אומות העולם באי מניעת שואת יהודי ארופה ומאמצי ההצלה של היהודים את אחיהם
חלקם של שאר אומות העולם באי מניעת שואת יהודי ארופה ומאמצי ההצלה של היהודים את אחיהם
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3