Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פלא יועץ - אייר התשעו

אסור לדבר לשון הרע גם בחברת מי שדיבור לשון הרע זה דבר מקובל
6 דקות
לשון הרע שקול כנגד שלוש העברות החמורות
5 דקות
בעלי לשון הרע - אנשי מקצוע בלשון הרע
6 דקות
האם גם בדורינו יש ביטוי לחטא המרגלים ?
5 דקות
אסור להלעיג על דברים חכמים
5 דקות
אסור להונות ישראל בדברים
4 דקות
מילות מפתח:אונאת דברים
אסור ללמד קטגוריא על ישראל
7 דקות
אסור להטות את הדין
7 דקות
אסור להזכיר שם עבודה זרה אלא לכנות לה שם של גנאי
10 דקות
אזהרה לדיין שלא ישמע דין בעל דין שלא בנוכחות בעל הדין חברו
8 דקות
לשון הרע - זה המדבר בגנות חברו
6 דקות
וידוי בלי הכנעה - מעורר כעס ולא רחמים
6 דקות
מילות מפתח:וידוי שלא בהכנעה
אל תספר דברים טובים בפני מי ששונאים את מי שאתה מספר בשבחו
2 דקות
מצבים אסורים בעת הוראת הלכה
5 דקות
המוכיח את חברו ברבים כדי לתקן אותו - בעצם הורג אותו
6 דקות
מי שיכול לכוון באמירת הברכות ואינו מכווין - ענוש יענש
5 דקות
מילות מפתח:כוונה בברכות
המדבר באמצע התפילה גדול עוונו
2 דקות
מילות מפתח:דיבור בתפילה
לא בכל מצב אדם ראוי להתפלל ולא בכל מקום
4 דקות
מילות מפתח:מקום התפילה
הלומד על מנת לקנתר - נח לו שלא נברא
9 דקות
הצלחה בלימוד התורה - עם עשיית תשובה
8 דקות
כיצד דיבור של מצווה יכול להיחשב כעבירה ?
3 דקות