He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פלא יועץ - אייר התשעו

בית המדרש
מבנה הספר 'פלא יועץ' ומעלתו
מבנה הספר 'פלא יועץ' ומעלתו
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
יש שכר גדול בכפיית היצר הרע ובמאמץ בלימוד התורה
יש שכר גדול בכפיית היצר הרע ובמאמץ בלימוד התורה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מה הרעיון של התפילה ומה היא פועלת
מה הרעיון של התפילה ומה היא פועלת
7 דקות
מילות מפתח:תפילה
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הקב"ה מתאווה לתפילתם של ישראל
הקב"ה מתאווה לתפילתם של ישראל
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הכבוד שרוחש האדם להוריו בדיבורו עמם בנחת
הכבוד שרוחש האדם להוריו בדיבורו עמם בנחת
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אנשים שאנו חייבים בכבודם
אנשים שאנו חייבים בכבודם
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
זכירת יציאת מצרים
זכירת יציאת מצרים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
זכירת מה שיעצו לעשות לנו רשעי אומות העולם
זכירת מה שיעצו לעשות לנו רשעי אומות העולם
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
זכירת מעשה מרים הנביאה
זכירת מעשה מרים הנביאה
6 דקות
מילות מפתח:מרים הנביאה
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מצוה לקרוא קריאת שמע בזמנה
מצוה לקרוא קריאת שמע בזמנה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המצווה להציל עשוק מיד עושקו
המצווה להציל עשוק מיד עושקו
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"ועלהו לא יבול" – אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד
"ועלהו לא יבול" - אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
עשיית נחת לחברו בדיבור בשורה טובה
עשיית נחת לחברו בדיבור בשורה טובה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מצוה לענות 'ברוך הוא וברוך שמו' ואמנים כתיקונם בשפה ברורה ובכוונת הלב
מצוה לענות 'ברוך הוא וברוך שמו' ואמנים כתיקונם בשפה ברורה ובכוונת הלב
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
העיסוק בשבחם של הצדיקים מעלתו דומה לעיסוק במעשה מרכבה
העיסוק בשבחם של הצדיקים מעלתו דומה לעיסוק במעשה מרכבה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
חלק הדיבור שאיננו עבירה או מצוה  – יש למעט בו ככל האפשר
חלק הדיבור שאיננו עבירה או מצוה - יש למעט בו ככל האפשר
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
גם דיבור של רשות יכול להיחשב כדיבור של מצוה והכל תלוי בכוונת המדבר שתהיה לשם שמיים
גם דיבור של רשות יכול להיחשב כדיבור של מצוה והכל תלוי בכוונת המדבר שתהיה לשם שמיים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
אם הדברי הרשות ראוי לאדם לכווין לשם שמיים על אחת כמה וכמה שבעשיית המצוה יש לכווין כן
אם הדברי הרשות ראוי לאדם לכווין לשם שמיים על אחת כמה וכמה שבעשיית המצוה יש לכווין כן
מספר פרק בסדרה : 18
play3