He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר ירמיהו - התשעו

בית המדרש
פתיחה לספר ירמיהו
פתיחה לספר ירמיהו
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות"
"דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות"
26 דקות
מילות מפתח:אביתר הכהן
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"מה אתה רואה ירמיהו ואומר מקל שקד אני רואה"
"מה אתה רואה ירמיהו ואומר מקל שקד אני רואה"
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"שמעו דבר ה' בית יעקב וכל משפחות בית ישראל" תלונת ה' על כפיות טובתם של ישראל
"שמעו דבר ה' בית יעקב וכל משפחות בית ישראל" תלונת ה' על כפיות טובתם של ישראל
22 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
השאלה  "איה ה' " – חלק מעבודת ה'
השאלה "איה ה' " - חלק מעבודת ה'
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
כיצד עם  ישראל חוטא אם המטען הגנטי הרוחני שלו הוא "כולו זרע אמת" ?
כיצד עם ישראל חוטא אם המטען הגנטי הרוחני שלו הוא "כולו זרע אמת" ?
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
המאמץ של ירמיהו הנביא לקבץ נציגים של עשרת השבטים שגלו לארץ
המאמץ של ירמיהו הנביא לקבץ נציגים של עשרת השבטים שגלו לארץ
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"שובו בנים שובבים"
"שובו בנים שובבים"
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"שקר מגבעות" –  הבטחון באומות העולם מכזיב
"שקר מגבעות" - הבטחון באומות העולם מכזיב
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל תעשו"
"עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל תעשו"
32 דקות
מילות מפתח:עבודה זרה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כיצד העונש על העבודה הזרה בארץ ישראל הוא שישראל יעבדו עבודה זרה בחוץ לארץ ?
כיצד העונש על העבודה הזרה בארץ ישראל הוא שישראל יעבדו עבודה זרה בחוץ לארץ ?
19 דקות
מילות מפתח:עבודה זרה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"העיזו בני בנימין מקרב ירושלים … כי רעה נשקפה מצפון"
"העיזו בני בנימין מקרב ירושלים ... כי רעה נשקפה מצפון"
26 דקות
מילות מפתח:שכונת בית הכרם
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"כה אמר ה' עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתיבות עולם"
"כה אמר ה' עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתיבות עולם"
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שכינת ה'  במקדש היא לפי מידת שכינתו בעם ישראל
שכינת ה' במקדש היא לפי מידת שכינתו בעם ישראל
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ההתמקדות היתירה של עם ישראל בעבודת הקרבנות
ההתמקדות היתירה של עם ישראל בעבודת הקרבנות
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
אסוף אסיפם נאום ה'
אסוף אסיפם נאום ה'
15 דקות
מילות מפתח:תשעה באב
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"וידרכו את לשונם קשתם שקר"
"וידרכו את לשונם קשתם שקר"
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"כה אמר ה' צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה" ההכנה למצב החורבן
"כה אמר ה' צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה" ההכנה למצב החורבן
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3