He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: איגרת לחכמי לוניל - התשעו

בית המדרש
פתיחה לאגרת הרמב"ם לרבי יהונתן מלוניל
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הפרת נדרי הבת על ידי האב ושאין לוקין על ביאת חייבי לאוין בלי קידושין
הפרת נדרי הבת על ידי האב ושאין לוקין על ביאת חייבי לאוין בלי קידושין
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הולכת מציאה בשבת פחות פחות מארבע אמות
הולכת מציאה בשבת פחות פחות מארבע אמות
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מתרגמי כתבי הרמב"ם
מתרגמי כתבי הרמב"ם
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הערכת הרמב"ם את עדת לוניל שכן בשאר המקומות "אבדה חכמה מבנים"
הערכת הרמב"ם את עדת לוניל שכן בשאר המקומות "אבדה חכמה מבנים"
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3