He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: איגרת הרמב''ם בעניין האסטרולוגיה - התשעו

פרק 11
21 דקות
קבלת דבר מוכח שעומד בסתירה לדברי חז"ל
פרק 10
27 דקות
שלילת המקריות וגזרת הכוכבים
פרק 9
25 דקות
מנין שואב האדם את חירותו?
פרק 8
27 דקות
מעשי בני האדם אינם מוכרחים אלא מסורים לגמרי בידם
פרק 7
46 דקות
אין מאורעות בני האדם מקרה אלא הכל בהשגחה
פרק 6
28 דקות
לדעת הפילוסופים האמונה במציאות האלוהים מבוססת על תנועת הגלגל
פרק 5
20 דקות
האסטרונומיה היא חכמה ודאית לעומת האסטרולוגיה שהיא שקרית
פרק 4
24 דקות
האם הכוכבים משפיעים על חיינו?
פרק 3
28 דקות
הרמב"ם היה בקיא במנהגי עבודה זרה
פרק 2
19 דקות
צריך אדם לסווג את אמונותיו לפי מקורותיהם הקבלה ההרגשה והדעה
פרק 1
32 דקות
האם יש ממש בחכמת האסטרולוגיה?
דילוג לתוכן