He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמירת הלשון על פי החפץ חיים - התשעו

פרק 70
6 דקות
מצוה על הכהנים לברך את ישראל
פרק 69
4 דקות
דיבור רע של האדם פוגם גם את דיבורי התורה שלו
פרק 68
5 דקות
הצרעת - סימפטום למחלה נפשית שהיא רגילות בדיבור רע
פרק 67
6 דקות
פורים כשר ופסח שמח - בגלל החשש בחיכוכים חברתיים
פרק 66
8 דקות
גדולה הזכות של מי שאינו מקבל לשון הרע
פרק 65
5 דקות
מי שרוצה לזכות למידת השלום ישמור עצמו מקבלת לשון הרע
פרק 64
3 דקות
מה אפשר ללמוד ממשה רבנו בעניין שמירת הלשון ?
פרק 63
7 דקות
הנגעים הבאים על המספר לשון הרע הם לטובתו
פרק 62
3 דקות
בעל לשון הרע מביא על עצמו נגעים
פרק 61
8 דקות
הצד השווה שבין בעל לשון הרע לכלב שוטה
פרק 60
3 דקות
דבר טוב על ארץ ישראל גם על הכבישים שבה
פרק 59
4 דקות
מי שחוסם את פיו מלדבר דברים אסורים זוכה לאור הגנוז
פרק 58
4 דקות
הקב"ה כל כך מקפיד על בעל לשון הרע עד שאינו רוצה להצילו מצרותיו
פרק 57
4 דקות
כפי מה שאדם פועל בעולם הזה כך הוא מעורר כנגדו בעולמות העליונים
פרק 56
7 דקות
מדוע דווקא על מצוות שמירת הלשון יש הקפדה כל כך גדולה משאר המצוות ?
פרק 55
5 דקות
מהם הגורמים לכשלון שלנו בשמירת הלשון ?
פרק 54
5 דקות
בכל שיחה שאתה משתתף תחשוב האם הדברים יכולים להתפתח לכיוון שלילי
פרק 53
1 דקות
כדי להציל אדם משותפות עם אדם לא הגון מותר למסור את האמת עליו
פרק 52
5 דקות
דיבור לשון הרע לתועלת
פרק 51
3 דקות
המשבח את חברו במקום באופן שיעורר עליו תרעומת הרי זה אבק לשון הרע
פרק 50
6 דקות
"אבל אל תספר לאף אחד" - אסור לספר רכילות גם עם אזהרה שלא לגלות
דילוג לתוכן