He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שפת אמת על התורה -

פרק 65
54 דקות
סגולת ישראל המתגלה בערבה
פרק 64
52 דקות
ימי חג הסוכות נותנים שמחה לכל השנה כולה: הרב יורם אליהו
פרק 63
10 דקות
פרשת וזאת הברכה
פרק 62
40 דקות
פרשת האזינו
פרק 61
19 דקות
"שובו בנים שובבים " התשובה מתקבלת בכל מצב
פרק 60
33 דקות
"לתת שכר למביאיהם"
פרק 59
51 דקות
"לא בשמים היא" התקרבות לה' מתוך עמל ויגיעה
פרק 58
53 דקות
כח ההתחדשות באדם על ידי התפילה והשבת
פרק 57
59 דקות
דרכים למלחמה ביצר הרע
פרק 56
60 דקות
כיצד פותחים שערים חדשים בעבודת ה' ?
פרק 55
23 דקות
מהות חודש אלול הוא בירור תכלית האדם בעולמו
פרק 54
44 דקות
לכל איש ישראל יש את היכולת להבחין ולבחור בברכה ולהתרחק מהקללה
פרק 53
59 דקות
מעלתן הגדולה של המצוות הקטנות
פרק 52
64 דקות
מהות התפילה ופעולתה
פרק 51
52 דקות
פרשת דברים
פרק 50
57 דקות
פרשת מסעי
פרק 49
56 דקות
היחס לרכוש על פי התורה
פרק 48
67 דקות
מעלתו של פנחס וקנאותו
פרק 47
44 דקות
אומות העולם מכירים את ה' דרך עם ישראל: הרב יורם אליהו
פרק 46
51 דקות
כל חיות הבריאה - מה' יתברך
פרק 45
54 דקות
התקרבות לה' מתוך הביטול לכלל ישראל
דילוג לתוכן