He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי החת"ם סופר - התשעו

בית המדרש
נקודת המוצא
נקודת המוצא
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בניין התודעה
בניין התודעה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם"
"נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם"
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מנהיגות משולשת – בין חנוך נח ואברהם
מנהיגות משולשת - בין חנוך נח ואברהם
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עקידת יצחק
עקידת יצחק
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
בין "חסד" ל"אמת"
בין "חסד" ל"אמת"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
יעקב ועשו – אידיאל ומציאות
יעקב ועשו - אידיאל ומציאות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
תורה בגובה ה"נשמה" …
תורה בגובה ה"נשמה" ...
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"אדוני עשו" מי כאן האדון ?
"אדוני עשו" מי כאן האדון ?
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
פרסומי ניסא – בין פומביות לצניעות
פרסומי ניסא - בין פומביות לצניעות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מכירה או שליחות?
מכירה או שליחות?
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
סוד ברכת אפרים ומנשה
סוד ברכת אפרים ומנשה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
גאולה משולשת
גאולה משולשת
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
ירידה לצורך עלייה
ירידה לצורך עלייה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
המניין האלוקי
המניין האלוקי
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
בין אמונה לריאליות
בין אמונה לריאליות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
אשרי מי שגדל בתורה …
אשרי מי שגדל בתורה ...
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
האם הרוב תמיד צודק?
האם הרוב תמיד צודק?
מספר פרק בסדרה : 18
play3