He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש החיים - אייר התשעה

בית המדרש
משבחיו של רבי חיים מוולוזי'ן שכתב בנו – חלק א
משבחיו של רבי חיים מוולוזי'ן שכתב בנו - חלק א
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
משבחיו של רבי חיים מוולוזי'ן שכתב בנו – חלק ב
משבחיו של רבי חיים מוולוזי'ן שכתב בנו - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מהו ספר "נפש החיים"?
מהו ספר "נפש החיים"?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה צריך לכוון כשאומרים את אחד משמות ה'?
מה צריך לכוון כשאומרים את אחד משמות ה'?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מה הוא החידוש התמידי בעולם?
מה הוא החידוש התמידי בעולם?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
במה האדם דומה לאלוקים?
במה האדם דומה לאלוקים?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
המתנה של הבחירה החופשית
המתנה של הבחירה החופשית
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
איך אנחנו צריכם להתייחס  לעצם הצלם האלוקים שבנו?
איך אנחנו צריכם להתייחס לעצם הצלם האלוקים שבנו?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
האדם החוטא צריך להתחלחל עד היכן מעשיו הרעים מגיעים ופוגמים
האדם החוטא צריך להתחלחל עד היכן מעשיו הרעים מגיעים ופוגמים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 18
play3