He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמירת הלשון על פי ה'פלא יועץ' - התשעה

בית המדרש
העצה התמציתית  של מי שגדל בין החכמים "לא מצאתי לגוף טוב משתיקה"
העצה התמציתית של מי שגדל בין החכמים "לא מצאתי לגוף טוב משתיקה"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כל דיבור שאדם מתכוון להוציא – צריך להיבחן אם הוא דבור מצוה היתר או איסור
כל דיבור שאדם מתכוון להוציא - צריך להיבחן אם הוא דבור מצוה היתר או איסור
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מדוע מצוות לימוד תורה קשה לקיום ?
מדוע מצוות לימוד תורה קשה לקיום ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כח התפילה
כח התפילה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כח התפילה – אפילו משה רבנו נזקק לתפילות  למרות מעשיו הטובים
כח התפילה - אפילו משה רבנו נזקק לתפילות למרות מעשיו הטובים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
איך יש לדבר עם ההורים
איך יש לדבר עם ההורים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
רצה הקב"ה לזכות את ישראל – שאפשרויות קיום רצונו יהיו זמינות ומגוונות
רצה הקב"ה לזכות את ישראל - שאפשרויות קיום רצונו יהיו זמינות ומגוונות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מצווה לברך בנחת
מצווה לברך בנחת
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
זכירת המעשה שנעשה למרים הנביאה בדברה על משה אחיה
זכירת המעשה שנעשה למרים הנביאה בדברה על משה אחיה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
זכירת ירושלים וענפיה
זכירת ירושלים וענפיה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מצווה על הכהנים לברך את ישראל
מצווה על הכהנים לברך את ישראל
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
כל המברך מתברך
כל המברך מתברך
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מצוה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
מצוה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מצוה לשבח את הצדיקים שמתוך כך בני אדם דבקים במעשיהם הטובים
מצוה לשבח את הצדיקים שמתוך כך בני אדם דבקים במעשיהם הטובים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מצוה לדון בין אדם לחברו
מצוה לדון בין אדם לחברו
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מצוה שמי שיודע עדות לחברו שיעיד כדי שיצא הדין לאמיתו
מצוה שמי שיודע עדות לחברו שיעיד כדי שיצא הדין לאמיתו
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
לסייע להחיל את הברכה בעולם – לענות אמן !
לסייע להחיל את הברכה בעולם - לענות אמן !
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מצוה לספוד על המת ולספר בשבח שהיה נמצא בו
מצוה לספוד על המת ולספר בשבח שהיה נמצא בו
מספר פרק בסדרה : 18
play3