Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבואות לדורות - ספר יהושע -

פרק 26
41 דקות
הברית בשכם קבורת יוסף ומות יהושע - סיום ספר יהושע
פרק 25
44 דקות
הברית בשכם והסקירה ההיסטורית
פרק 24
45 דקות
"אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה מנשה"
פרק 23
44 דקות
"מה המעל הזה אשר מעלתם" - על המזבח של בני גד ובני ראובן
פרק 22
45 דקות
ההאחזות אחרי הכיבוש
פרק 21
18 דקות
הבדלת ערי המקלט- שילוב הפרשיות
פרק 20
25 דקות
נחלת בני יוסף, דן, והגורל בשילה
פרק 19
17 דקות
ההקפדה שלא יגרם חילול השם במהלך כיבוש ארץ ישראל
פרק 18
29 דקות
מדוע כלב בן יפונה בקש נחלה דווקא במקום שקשה לישב?
פרק 17
43 דקות
"ועלה ועלה ועלה" - על גילוי מקום השכינה לאור גבולות יהושע
פרק 16
21 דקות
על אודותי ועל אודותיך- ירושת כלב - חלק ב
פרק 15
23 דקות
על אודותי ועל אודותיך- ירושת כלב - חלק א
פרק 14
18 דקות
"ברוך מרחיב גד" - נחלת בני גד ובני ראובן ומקום קבורת משה - חלק ב
פרק 13
27 דקות
"ברוך מרחיב גד" - נחלת בני גד ובני ראובן ומקום קבורת משה - חלק א
פרק 12
24 דקות
מלחמת מי מרום- כיבוש והחזקה - חלק ב
פרק 11
22 דקות
מלחמת מי מרום- כיבוש והחזקה - חלק א
פרק 10
44 דקות
שמש בגבעון דום'
פרק 9
45 דקות
ויעשו גם הם בעורמה ' - הברית עם הגבעונים
פרק 8
49 דקות
התיקון הגדול בעי
פרק 7
42 דקות
הנפילה בעי, החרם והתיקון
פרק 6
44 דקות
נפילת חומות יריחו - נס וטבע בארץ ישראל