He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות חלה והפרשתה -

בית המדרש
מדוע הפרשת חלה נעשת גם בחו"ל?
מדוע הפרשת חלה נעשת גם בחו"ל?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מה הכמויות שצריך להפריש מהחלה?
מה הכמויות שצריך להפריש מהחלה?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
דין שתי עיסות שאין בהן כשיעור חיוב חלה
דין שתי עיסות שאין בהן כשיעור חיוב חלה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מתי חל על העיסה חיוב חלה
מתי חל על העיסה חיוב חלה
מספר פרק בסדרה : 4
play3