He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אור החיים על התורה -

בית המדרש
כללות פרטי הבריאה רמוזים ב"שמים והארץ" ומלחמת ארבעת המלכים את החמישה
כללות פרטי הבריאה רמוזים ב"שמים והארץ" ומלחמת ארבעת המלכים את החמישה
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עיקר תולדותיהם של צדיקים – מעשיהם הטובים ואהבת הבריות של אברהם אבינו
עיקר תולדותיהם של צדיקים - מעשיהם הטובים ואהבת הבריות של אברהם אבינו
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם אדם שנפטר צעיר מה שכרו ? כפי שחי או כפי שעתיד היה לחיות ?
האם אדם שנפטר צעיר מה שכרו ? כפי שחי או כפי שעתיד היה לחיות ?
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מעלת אברהם אבינו ,טעם אהבת רבקה ליעקב ומכירת הבכורה
מעלת אברהם אבינו ,טעם אהבת רבקה ליעקב ומכירת הבכורה
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האבות – מרכבה לשכינה ובירור מהו חלום אמיתי שיש לו משמעות
האבות - מרכבה לשכינה ובירור מהו חלום אמיתי שיש לו משמעות
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
המאבק בין יעקב ועשו והצורך לעשות מלחמה בתחבולות דווקא ולא להיסמך על עוצמה בלבד
המאבק בין יעקב ועשו והצורך לעשות מלחמה בתחבולות דווקא ולא להיסמך על עוצמה בלבד
55 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
בקשת הישיבה בשלוה של יעקב יחסי יוסף ואחיו
בקשת הישיבה בשלוה של יעקב יחסי יוסף ואחיו
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
סיבת הירידה לגלות ומשמעות השם יעקב לעומת השם ישראל
סיבת הירידה לגלות ומשמעות השם יעקב לעומת השם ישראל
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
עם ישראל במצרים – יסורי הגלות , ההשגחה והיציאה ברכוש גדול
עם ישראל במצרים - יסורי הגלות , ההשגחה והיציאה ברכוש גדול
63 דקות
מילות מפתח:גלות מצרים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מטרת מכות מצרים
מטרת מכות מצרים
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
תוקף המכות שבפרשת בא לעומת שבע המכות הראשונות
תוקף המכות שבפרשת בא לעומת שבע המכות הראשונות
52 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מעלת התפילה ואמירת הלל והשירה מכח האמונה בה'
מעלת התפילה ואמירת הלל והשירה מכח האמונה בה'
52 דקות
מילות מפתח:פרשת בשלח
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שלמות עבודת ה' מתוך אהבה ויראה והתנאים לקבלת התורה
שלמות עבודת ה' מתוך אהבה ויראה והתנאים לקבלת התורה
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
כח התורה בתיקון העולם
כח התורה בתיקון העולם
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עבד ה' הוא לבדו חופשי
עבד ה' הוא לבדו חופשי
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מדרגות בנותני צדקה
מדרגות בנותני צדקה
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
נתינת מחצית השקל – כפרה על חטא העגל
נתינת מחצית השקל - כפרה על חטא העגל
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
שמירת השבת ובניית המשכן כתיקון לחטא עבודה זרה
שמירת השבת ובניית המשכן כתיקון לחטא עבודה זרה
18 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3