He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: צדקת הצדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין - התשעד

בית המדרש
לזכור ולשכוח – ענייני תשובה
לזכור ולשכוח - ענייני תשובה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"לולא האמנתי"
"לולא האמנתי"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
לבקש רחמים על התשובה
לבקש רחמים על התשובה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הוידוי החוזר על עברות שכבר נמחלו בגלל שהאדם במעלה חדשה
הוידוי החוזר על עברות שכבר נמחלו בגלל שהאדם במעלה חדשה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו
כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ניסיונות
ניסיונות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האבות והתפילות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"צריך לדעת שלא להתרצות ולחשוב עצמו שלם -רק בישועה שלמה"
"צריך לדעת שלא להתרצות ולחשוב עצמו שלם -רק בישועה שלמה"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
עבודת ה' וקניית השלמות של האדם – גם בקניון
עבודת ה' וקניית השלמות של האדם - גם בקניון
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"וירא יעקב" – הפחד מתעורר כשישנה בצידו הזדמנות טובה
"וירא יעקב" - הפחד מתעורר כשישנה בצידו הזדמנות טובה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
קריאת שמות – להצליח להגדיר את מהותו של דבר
קריאת שמות - להצליח להגדיר את מהותו של דבר
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
להיות צפרדע!
להיות צפרדע!
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ראשית הכניסה לעבודת ה' – בחפזון
ראשית הכניסה לעבודת ה' - בחפזון
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"על ידי החשק הוא כלי קיבול להשראת שכינת  ה' יתברך בקרב ליבו"
"על ידי החשק הוא כלי קיבול להשראת שכינת ה' יתברך בקרב ליבו"
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
תשובה – מעולם הכיסוי
תשובה - מעולם הכיסוי
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
באיזה אופן יש לקיים את ההנהגה "וחטאתי נגדי תמיד"?
באיזה אופן יש לקיים את ההנהגה "וחטאתי נגדי תמיד"?
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
על התשובה ועל הבושה
על התשובה ועל הבושה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
להרוג את היצר או לכבוש אותו ?
מספר פרק בסדרה : 18
play3