He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר ישעיהו - התשעד

בית המדרש
פתיחה לספר ישעיה – מדוע הנביא צריך ספר מיוחד?
פתיחה לספר ישעיה - מדוע הנביא צריך ספר מיוחד?
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"שמעו שמים והאזיני ארץ כי ה' דבר"
"שמעו שמים והאזיני ארץ כי ה' דבר"
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"לולי ה' צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו"
"לולי ה' צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו"
53 דקות
מילות מפתח:בת ציון
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ואשיבה שופטיך כבראשונה"
"ואשיבה שופטיך כבראשונה"
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
והיה באחרית הימים…
והיה באחרית הימים...
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"בית יעקב לכו ונלכה באור ה'"
"בית יעקב לכו ונלכה באור ה'"
58 דקות
מילות מפתח:ה' צבאות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מדוע בעבודת האלילים סמוי יסוד של גאווה?
מדוע בעבודת האלילים סמוי יסוד של גאווה?
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
נצחיות בית דוד
נצחיות בית דוד
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
נבואות ה'הוי'
נבואות ה'הוי'
52 דקות
מילות מפתח:אוי, הוי
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים הוי גיבורים לשתות יין"
"הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים הוי גיבורים לשתות יין"
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"השמן לב העם הזה ואזניו הכבד" – האם הקב"ה לא רוצה שעם ישראל יעשה תשובה ?
"השמן לב העם הזה ואזניו הכבד" - האם הקב"ה לא רוצה שעם ישראל יעשה תשובה ?
61 דקות
מילות מפתח:הפטרת פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מדוע אחז סרב לבקש אות מה' לבירור נבואת ישעיה ?
מדוע אחז סרב לבקש אות מה' לבירור נבואת ישעיה ?
55 דקות
מילות מפתח:אות ומופת, המלך אחז
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"יען מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט…" – למלכות בית דוד יש סבלנות
"יען מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט..." - למלכות בית דוד יש סבלנות
47 דקות
מילות מפתח:מלכות בית דוד
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"דבר שלח אדני ונפל ביעקב"
"דבר שלח אדני ונפל ביעקב"
52 דקות
מילות מפתח:אשור
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
השפלת גאוותו של מלך אשור
השפלת גאוותו של מלך אשור
54 דקות
מילות מפתח:אשור
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מדוע סנחריב נפל דווקא בקרבת ירושלים?
מדוע סנחריב נפל דווקא בקרבת ירושלים?
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האם הטבע האנושי ישתנה באחרית הימים כך ש"לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי" ?
האם הטבע האנושי ישתנה באחרית הימים כך ש"לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי" ?
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה" – גאולת ישראל מביאה איתה הארה רוחנית
"ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה" - גאולת ישראל מביאה איתה הארה רוחנית
52 דקות
מילות מפתח:ששון
מספר פרק בסדרה : 18
play3