He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: באור התפילה ע"פ עולת ראי"ה - התשעד

בית המדרש
"וזאת תורת העולה" – הקדמה לספר עולת ראי"ה
"וזאת תורת העולה" - הקדמה לספר עולת ראי"ה
54 דקות
מילות מפתח:עולת ראיה, תפילה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הרובד ההלכתי של סידור 'עולת ראי"ה'
הרובד ההלכתי של סידור 'עולת ראי"ה'
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"אין התפלה באה כתקונה כי אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת"
"אין התפלה באה כתקונה כי אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת"
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
טהרת המתפלל ותפילתו
טהרת המתפלל ותפילתו
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"התפילה היא האידיאל של כל העולמים"
"התפילה היא האידיאל של כל העולמים"
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"אל תעש תפילתך קבע" – התפילה אמורה להקל ממשא הדרך של החיים ולא להכביד עליה
"אל תעש תפילתך קבע" - התפילה אמורה להקל ממשא הדרך של החיים ולא להכביד עליה
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מקורן של שלוש התפילות שחרית מנחה וערבית
מקורן של שלוש התפילות שחרית מנחה וערבית
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
האם התפילה היא חוויה דתית או תגובה לחוויה נבואית?
האם התפילה היא חוויה דתית או תגובה לחוויה נבואית?
51 דקות
מילות מפתח:הקדושה שבטבע
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
המתח שבין הלימוד והתפילה – מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?
המתח שבין הלימוד והתפילה - מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?
47 דקות
מילות מפתח:רב המנונא, שכל ורגש
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
כל המאריך בתפילתו – אין תפילתו חוזרת ריקם
כל המאריך בתפילתו - אין תפילתו חוזרת ריקם
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה – יחזור ויתפלל"
"אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה - יחזור ויתפלל"
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מדוע רבי עקיבא התפלל יחיד ?
מדוע רבי עקיבא התפלל יחיד ?
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"אין מתפללים אלא מתוך שמחה של מצווה"
"אין מתפללים אלא מתוך שמחה של מצווה"
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
חוק נתן הקב"ה שכפי מידת זכות נפש המתפלל וערכה תועיל תפילתה לאותו עניין
חוק נתן הקב"ה שכפי מידת זכות נפש המתפלל וערכה תועיל תפילתה לאותו עניין
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"לפניך" – משמעות העמידה לפני ה'
"לפניך" - משמעות העמידה לפני ה'
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"רבה אמונתך"
"רבה אמונתך"
52 דקות
מילות מפתח:אמונה בה', מודה אני
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כיצד על ידי הסתכלות בתכלת שבציצית זוכרים את כל מצוות ה'? הרב שרקי עונה
כיצד על ידי הסתכלות בתכלת שבציצית זוכרים את כל מצוות ה'? הרב שרקי עונה
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כשאדם רואה את המגמה האלהית יוצאת מן הנעלם אל הגילוי יכול הוא לומר "אתה" כלפי הבורא
כשאדם רואה את המגמה האלהית יוצאת מן הנעלם אל הגילוי יכול הוא לומר "אתה" כלפי הבורא
50 דקות
מילות מפתח:אתה, קליפת נוגה
מספר פרק בסדרה : 18
play3