He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שולחן ערוך הלכות שבת - התשסט

בית המדרש
הכנות לכבוד שבת – חלק א'  שולחן ערוך סימן רנ'
הכנות לכבוד שבת - חלק א' שולחן ערוך סימן רנ'
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הכנות לכבוד שבת – חלק ב'
הכנות לכבוד שבת - חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מי המחויב ועד כמה בשלוש סעודות ובעונג שבת
מי המחויב ועד כמה בשלוש סעודות ובעונג שבת
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אכילת דגים בשבת והפרשת חלה עניינה וחיובה
אכילת דגים בשבת והפרשת חלה עניינה וחיובה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
חלוקת היום עפ"י ההלכה ויציאה לדרך ביום שישי
חלוקת היום עפ"י ההלכה ויציאה לדרך ביום שישי
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תענית בערב שבת ומלאכה בערב שבת האסור והמותר
תענית בערב שבת ומלאכה בערב שבת האסור והמותר
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
שביתת כלים בשבת – חלק א
שביתת כלים בשבת - חלק א
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שביתת כלים בשבת – חלק ב
שביתת כלים בשבת - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
דיני השהייה והחזרה של תבשיל – פתיחה
דיני השהייה והחזרה של תבשיל - פתיחה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
השהיית תבשיל על גבי מקור חום מיום שישי
השהיית תבשיל על גבי מקור חום מיום שישי
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המשך דיני השהית תבשיל
המשך דיני השהית תבשיל
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
דיני החזרה בשבת – חלק א
דיני החזרה בשבת - חלק א
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
דיני החזרת תבשיל בשבת – המשך
דיני החזרת תבשיל בשבת - המשך
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
ההבדל בין הטמנה והשהיית תבשיל
ההבדל בין הטמנה והשהיית תבשיל
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
זמן הדלקת נרות שבת
זמן הדלקת נרות שבת
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הדלקת נרות ושאר ההכנות לקראת שבת
הדלקת נרות ושאר ההכנות לקראת שבת
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
חיוב הדלקת נרות שבת והמוסר הנלמד מזה
חיוב הדלקת נרות שבת והמוסר הנלמד מזה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
זמן כניסת שבת
זמן כניסת שבת
מספר פרק בסדרה : 18
play3