He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שולחן ערוך הלכות ברכות -

פרק 137
33 דקות
אין חזרת שליח ציבור בתפילת ערבית
פרק 136
23 דקות
זמן קריאת שמע ותפילת ערבית
פרק 135
23 דקות
הרוצה להתפלל תפילת מנחה פעמיים
פרק 134
41 דקות
דברים האסורים לעשות בשעת המנחה - חלק ב
פרק 133
33 דקות
דברים האסורים לעשות בשעת המנחה - חלק א
פרק 132
38 דקות
דין קצת ברכות פרטיות , המתפלל על העבר , הנכנס למוד גרנו, הנכנס למרחץ ועוד
פרק 131
30 דקות
ברכת האילנות וברכת הזיקים רעמים וברקים
פרק 130
40 דקות
יסוד ושורש העבודה - הכרת הטוב ודיני ברכת שהחיינו
פרק 129
26 דקות
דיני ברכות פרטיות
פרק 128
18 דקות
ברכת הודאת הטוב והרע
פרק 127
18 דקות
הטבת חלום ותעניתו
פרק 126
15 דקות
דיני ברכת הודאת היחיד - ברכת הגומל
פרק 125
31 דקות
ברכת הבשמים והמוגמר וברכת ההודאה על נס
פרק 124
29 דקות
דיני ברכת הריח
פרק 123
29 דקות
בכל ברכה צריך להיות שם ומלכות
פרק 122
29 דקות
דין עיקר ודין טפל
פרק 121
38 דקות
דין קדימה בברכת הפירות
פרק 120
23 דקות
האוכל פחות מכזית מה דינו ודין הטועם
פרק 119
33 דקות
דין ברכה מעין שלש אחרי חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן - חלק ג
פרק 118
36 דקות
דין ברכה מעין שלש אחרי חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן - חלק ב
פרק 117
46 דקות
דין ברכה מעין שלש אחרי חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן - חלק א
דילוג לתוכן