He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שולחן ערוך הלכות ברכות -

בית המדרש
הלכות ברכות הירקות סימן רה
הלכות ברכות הירקות סימן רה
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הלכות ברכות הנהנין – דבר שאין גידולו מן הארץ – שו"ע סימן רד
הלכות ברכות הנהנין - דבר שאין גידולו מן הארץ - שו"ע סימן רד
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
השותה מים לצמאו סימן רד סעיף ז
השותה מים לצמאו סימן רד סעיף ז
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ברכות הירקות סימן רה
ברכות הירקות סימן רה
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הלכות ברכות התפילה
הלכות ברכות התפילה
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
המשך הלכות ברכת מעין שלוש – סימן רח
המשך הלכות ברכת מעין שלוש - סימן רח
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הלכות ברכה מעין שלוש
הלכות ברכה מעין שלוש
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
דיני טעות בברכות הנהנין – סימן רט
דיני טעות בברכות הנהנין - סימן רט
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שיעור החיוב בברכה אחרונה – שולחן ערוך סימן רי'
שיעור החיוב בברכה אחרונה - שולחן ערוך סימן רי'
48 דקות
מילות מפתח:ברכה אחרונה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דיני קדימה בברכות הנהנין – שולחן ערוך סימן רי"א
דיני קדימה בברכות הנהנין - שולחן ערוך סימן רי"א
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
דין עיקר וטפל במאכל – סימן ריב
דין עיקר וטפל במאכל - סימן ריב
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הלכות ברכות – מי שיצא אם מוציא אחרים
הלכות ברכות - מי שיצא אם מוציא אחרים
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
באילו דברים אפשר להוציא ידי חובת ברכה את האחר ? – המשך
באילו דברים אפשר להוציא ידי חובת ברכה את האחר ? - המשך
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שולחן ערוך סימן רט"ו עניית אמן על ברכותינו דיני ברכה לבטלה
שולחן ערוך סימן רט"ו עניית אמן על ברכותינו דיני ברכה לבטלה
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
דברים הבאים מחמת הסעודה
דברים הבאים מחמת הסעודה
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כוס של קידוש תיקונה ומעלתה
כוס של קידוש תיקונה ומעלתה
43 דקות
מילות מפתח:יין, כוס של קידוש
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
אכילה בקביעות מקום
אכילה בקביעות מקום
32 דקות
מילות מפתח:אכילה בישיבה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ברכת הבשמים בהבדלה
ברכת הבשמים בהבדלה
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3