He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מסילת ישרים - אב תשעג

בית המדרש
הקדמת הרמח"ל לספר מסילת ישרים
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כשהחכמים אינם עוסקים בחקר החסידות מי שאינם ראוים לכך ועוסקים בזה מגיעים למסקנות שגויות
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חלקי שלמות העבודה הנרצית לה' יתברך הם חמישה
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
יסוד החסידות ושורש העבודה
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מדוע שם הקב"ה את האדם שמקום שמרחיקו אותו ממנו?
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
האדם נברא בעבור מצבו בעולם הבא
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
העולם הזה - מקום ההכנה והמאמץ
33 דקות
מילות מפתח:עולם הזה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
עניין הזהירות - שיתבונן ויפקח האדם על מעשיו
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
בבאור מידת הזהירות
בבאור מידת הזהירות
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
בחלקי הזהירות – א
בחלקי הזהירות - א
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
בחלקי הזהירות – ב'
בחלקי הזהירות - ב'
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
בדרך קניית הזהירות
בדרך קניית הזהירות
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שלושה סוגי אנשים אליהם מדבר הרמח"ל בדרך קנית הזהירות
שלושה סוגי אנשים אליהם מדבר הרמח"ל בדרך קנית הזהירות
46 דקות
מילות מפתח:מידת הזהירות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
המוסר הכללי העליון
המוסר הכללי העליון
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
בבאור מידת הזהירות ובחלקי הזהירות
בבאור מידת הזהירות ובחלקי הזהירות
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הרוצה לפקח על עצמו
הרוצה לפקח על עצמו
49 דקות
מילות מפתח:פקח
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
המושלים ביצרם רואים את המציאות ביושר
המושלים ביצרם רואים את המציאות ביושר
36 דקות
מילות מפתח:חלקי הזהירות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מידת הזריזות
מידת הזריזות
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3