Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הימים הנוראים -

פרק 6
15 דקות
זכרון העקידה מזכיר אותנו לפני הקב"ה
פרק 6
56 דקות
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
פרק 5
55 דקות
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה של נאשמים ?
פרק 4
81 דקות
יום הכיפורים - עיצומו של יום מכפר
פרק 3
65 דקות
לשמוע קול שופר
פרק 2
57 דקות
הסנגוריה בעקידת יצחק - חלק ב
פרק 1
57 דקות
הסנגוריה בעקידת יצחק - חלק א