Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כבוד תורה ולומדיה -

פרק 13
49 דקות
חובת הלימוד ביום ובלילה בבית ובבית המדרש ובקול
פרק 12
54 דקות
הנהגת בית המדרש והיאך לומדים בשכר
פרק 11
46 דקות
יחס הרב לתלמידיו
פרק 10
47 דקות
לימוד תורה - את מי מלמדים ואת מי לא מלמדים ממי לומדים וממי לא לומדים ?
פרק 9
40 דקות
חייב כל אדם מישראל לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה
פרק 8
49 דקות
כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורים
פרק 7
51 דקות
לימוד תורה לילדים ודין מלמדי תינוקות שכרם ואופן העסקתם
פרק 6
50 דקות
חייב כל אדם ללמד לבנו ולהעמיד תלמידים
פרק 5
47 דקות
חיוב לימוד תורה
פרק 4
45 דקות
קימה והידור בפני חכם ואפילו אינו רבו
פרק 3
44 דקות
תלמיד חכם פטור ממס ומכירת סחורתו קודמת
פרק 2
43 דקות
תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה ותלמיד שהגיע להוראה וחושש להורות
פרק 1
54 דקות
פתיחה לסדרה - דרך העברת התורה