He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: קריאה בהפטרה בטעמים -

בית המדרש
הפטרת פרשת אחרי מות – "ואתה בן אדם התשפוט התשפוט את עיר הדמים"
הפטרת פרשת אחרי מות - "ואתה בן אדם התשפוט התשפוט את עיר הדמים"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת קדושים – "הלדרוש אותי אתם באים"
הפטרת פרשת קדושים - "הלדרוש אותי אתם באים"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת אמור – "והכהנים הלויים בני צדוק"
הפטרת פרשת אמור - "והכהנים הלויים בני צדוק"
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת בהר – "הנה חנמאל בן שלם"
הפטרת פרשת בהר - "הנה חנמאל בן שלם"
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת בחוקותי – "ה' עוזי ומעוזי"
הפטרת פרשת בחוקותי - "ה' עוזי ומעוזי"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת במדבר – "והיה מספר בני ישראל"
הפטרת פרשת במדבר - "והיה מספר בני ישראל"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת נשא – "ויהי איש אחד מצרעה"
הפטרת פרשת נשא - "ויהי איש אחד מצרעה"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת בהעלותך – "רני ושמחי בת ציון"
הפטרת פרשת בהעלותך - "רני ושמחי בת ציון"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת שלח לך – "וישלח יהושע בן נון מן השטים…"
הפטרת פרשת שלח לך - "וישלח יהושע בן נון מן השטים..."
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת קרח – "ויאמר שמואל אל העם"
הפטרת פרשת קרח - "ויאמר שמואל אל העם"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת חוקת – "ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל"
הפטרת פרשת חוקת - "ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת בלק – "והיה שארית יעקב"
הפטרת פרשת בלק - "והיה שארית יעקב"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת פנחס – "ויד ה' היתה אל אליהו"
הפטרת פרשת פנחס - "ויד ה' היתה אל אליהו"
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת מטות – "דברי ירמיהו בן חלקיהו"
הפטרת פרשת מטות - "דברי ירמיהו בן חלקיהו"
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת מסעי – "שמעו דבר ה' בית יעקב"
הפטרת פרשת מסעי - "שמעו דבר ה' בית יעקב"
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת דברים – "חזון ישעיהו בן אמוץ"
הפטרת פרשת דברים - "חזון ישעיהו בן אמוץ"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת ואתחנן – "נחמו נחמו עמי"
הפטרת פרשת ואתחנן - "נחמו נחמו עמי"
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת עקב – "ותאמר ציון עזבני ה'"
הפטרת פרשת עקב - "ותאמר ציון עזבני ה'"
מספר פרק בסדרה : 18
play3