He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: קריאת מגילת אסתר בטעמים -

בית המדרש
"ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש" – פרק א
"ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש" - פרק א
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"אחר הדברים האלה כשך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה…" – פרק ב'
"אחר הדברים האלה כשך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה..." - פרק ב'
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי…" – פרק ג'
"אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי..." - פרק ג'
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר…" – פרק ד'
"ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר..." - פרק ד'
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית…" – פרק ה'
"ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית..." - פרק ה'
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי הימים…" – פרק ו'
"בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי הימים..." - פרק ו'
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"ויבא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה" – פרק ז'
"ויבא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה" - פרק ז'
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודים…" – פרק ח'
"ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודים..." - פרק ח'
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר בשלושה עשר יום בו…" – פרק ט'
"ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר בשלושה עשר יום בו..." - פרק ט'
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"וישם המלך אחשורש מס על הארץ ואיי הים" – פרק י'
"וישם המלך אחשורש מס על הארץ ואיי הים" - פרק י'
מספר פרק בסדרה : 10
play3