He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: גאולת ישראל בדורותינו -

בית המדרש
פרק א' – הגאון מוילנא ותלמידיו
פרק א' - הגאון מוילנא ותלמידיו
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פרק ב' – תלמידי הגאון מוילנא והרחבת הישוב
פרק ב' - תלמידי הגאון מוילנא והרחבת הישוב
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
פרק ג' - מבשרי ציון
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פרק ד' – העליה הראשונה
פרק ד' - העליה הראשונה
50 דקות
מילות מפתח:היסטוריה, עליה לארץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
פרק ה' – מאמר הדור וגילוייו המעשיים
פרק ה' - מאמר הדור וגילוייו המעשיים
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
פרק ו' – גאולתינו ומגילת אסתר
פרק ו' - גאולתינו ומגילת אסתר
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
פרק ז'- העלייה השנייה
פרק ז'- העלייה השנייה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פרק ח'- מלחמת העולם הראשונה
פרק ח'- מלחמת העולם הראשונה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
פרק ט' – מהו המנדט הבריטי ?
פרק ט' - מהו המנדט הבריטי ?
56 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
פרק י' – יסודות הישוב המאורגן
פרק י' - יסודות הישוב המאורגן
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
פרק יא' – התפתחות הישוב וסיבוכיו
פרק יא' - התפתחות הישוב וסיבוכיו
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פרק יב' – בניין הכח למאבק
פרק יב' - בניין הכח למאבק
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פרק יג' – מלחמת העולם השניה בארץ ישראל
פרק יג' - מלחמת העולם השניה בארץ ישראל
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
פרק יד' – השואה
פרק יד' - השואה
57 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
פרק טו' – עלילת דם – האשמת הציונות בשואה
פרק טו' - עלילת דם - האשמת הציונות בשואה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פרק טז' – "תקופת המאבק"  – שלוש שנים בין שואה לתקומה
פרק טז' - "תקופת המאבק" - שלוש שנים בין שואה לתקומה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
פרק יז' – הכרזת המדינה
פרק יז' - הכרזת המדינה
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
פרק יח' – מלחמת העצמאות וקיבוץ גלויות
פרק יח' - מלחמת העצמאות וקיבוץ גלויות
מספר פרק בסדרה : 18
play3