He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עולת ראי"ה - כסלו תשעב

בית המדרש
תפילות אבות תקנום
תפילות אבות תקנום
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תפילת האבות
תפילת האבות
7 דקות
מילות מפתח:הרב חרל"פ
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חיים של ברכה
חיים של ברכה
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו
כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סדר קדימה בברכת הפירות
סדר קדימה בברכת הפירות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ברכת הודאה – שעשה לי נס במקום הזה
ברכת הודאה - שעשה לי נס במקום הזה
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הנס הוא חלק מהטבע
הנס הוא חלק מהטבע
8 דקות
מילות מפתח:ברכה, טבע ונס, נס וטבע
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"מחר" – כלי העבודה של היצר הרע
"מחר" - כלי העבודה של היצר הרע
6 דקות
מילות מפתח:דחיה, יצר הרע, מחר, עמלק
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
יסוד ברכות הנהנין – הכרת הטוב
יסוד ברכות הנהנין - הכרת הטוב
10 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
גילוי הקדושה הציבורית
גילוי הקדושה הציבורית
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
יסוד הקדושה בישראל בחיבור לכלל
יסוד הקדושה בישראל בחיבור לכלל
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
חכמה בינה ודעת
חכמה בינה ודעת
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
להודיע שכל קוויך לא יבושו
להודיע שכל קוויך לא יבושו
10 דקות
מילות מפתח:חודש אדר, פורים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מדוע בפורים מסלקים את השכל על ידי השתיה ?
מדוע בפורים מסלקים את השכל על ידי השתיה ?
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עניינו המיוחד של פורים במאכל ומשתה
עניינו המיוחד של פורים במאכל ומשתה
10 דקות
מילות מפתח:פרשת תצוה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
המן מן התורה מנין?
המן מן התורה מנין?
8 דקות
מילות מפתח:המן הרשע, פורים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"המזכירים כרכים ומוקפים מימות יהושע בן נון לא יוכלו להישאר עבדי אחשורוש"
"המזכירים כרכים ומוקפים מימות יהושע בן נון לא יוכלו להישאר עבדי אחשורוש"
6 דקות
מילות מפתח:פורים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
משנכנס אדר מתחיל רצף של שמחת מועדים
משנכנס אדר מתחיל רצף של שמחת מועדים
9 דקות
מילות מפתח:חודש אדר
מספר פרק בסדרה : 18
play3