Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עולת ראי"ה - כסלו תשעב

"עשה תורתך קבע" - שיעורו האחרון של הרב חנוך בן פזי זצ"ל
10 דקות
שאילת שלום והקדמת שלום
10 דקות
מילות מפתח:אהבת שלום
בניין עם ישראל והעולם כולו - על ידי אהבה
11 דקות
מה מיוחד בביטולו של קרבן התמיד הרי בחורבן המקדש בטלו כל הקרבנות?
7 דקות
"איש אשר רוח בו"
13 דקות
מילות מפתח:פרשת פנחס
כיצד ידע רבי יוסי בן קסמא שהמקום שמוצע לו לעבור אליו איננו מקום תורה ?
12 דקות
המשתמשים בתכונות טובות לרע הם החמורים ביותר - החכמים להרע
13 דקות
מילות מפתח:חכמים להרע
הסתפקות במועט
11 דקות
מדוע הפסוק שפותח את תפילת היהודי בבוקר הוא דווקא של בלעם הרשע? הרב חנוך בן פזי
12 דקות
מילות מפתח:פרשת בלק
לא הביישן למד - חלק ב'
9 דקות
לא הביישן למד - חלק א
10 דקות
אל תפרוש מן הציבור
10 דקות
מילות מפתח:הפורש מן הציבור
עניינו של הנס שהיה בבית המקדש ש"לא כיבו הגשמים אש של עצי המערכה"
9 דקות
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו
11 דקות
מחלוקת לשם שמיים היא האמצעי להבאת שלום לעולם
11 דקות
אהבה התלויה בדבר
11 דקות
חודש תמוז הגיע - זמן תשובה ממשמש ובא
11 דקות
מילות מפתח:חודש תמוז
"אם אין אני לי מי לי"
9 דקות
עשה תורתך קבע
12 דקות
דווקא שמאי הקפדן הוא שמנחה אותנו לקבל כל אדם בסבר פנים יפות
10 דקות
לכל אדם בחיים יש רגע שבו הוא יכול להרויח שלל רב - גם ברוחניות
10 דקות