He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים בשמונה פרקים להרמב"ם - התשסח

בית המדרש
פתיחה לסדרת שמונה פרקים לרמבם ולמקצוע המחשבה בתורה
פתיחה לסדרת שמונה פרקים לרמבם ולמקצוע המחשבה בתורה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מה מקומה של מסכת אבות בסדר נזיקין
מה מקומה של מסכת אבות בסדר נזיקין
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הגוף הנפש והנשמה ומזון כל אחד מהם
הגוף הנפש והנשמה ומזון כל אחד מהם
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מסכת אבות קטנה בגודלה אך רחבה מני ים בענייניה
מסכת אבות קטנה בגודלה אך רחבה מני ים בענייניה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
בירור הדרכת הרמבם "שמע האמת ממי שאמרה"
בירור הדרכת הרמבם "שמע האמת ממי שאמרה"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"דע כי נפש האדם אחת היא"
"דע כי נפש האדם אחת היא"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הדמיון של האדם לבוראו ונבדלותו של האדם משאר הבריות
הדמיון של האדם לבוראו ונבדלותו של האדם משאר הבריות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"תיקון המידות הוא רפואת הנפש"
"תיקון המידות הוא רפואת הנפש"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אל תהייה המזכירה של ריבונו של עולם
אל תהייה המזכירה של ריבונו של עולם
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
החלק המרגיש בנפש – חמשת החושים ראיה שמיעה מישוש הטעם והריח
החלק המרגיש בנפש - חמשת החושים ראיה שמיעה מישוש הטעם והריח
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
עליית כח המדמה באחרית הימים והיחס לחלומות
עליית כח המדמה באחרית הימים והיחס לחלומות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
שחיקה רגשית ושלטון השכל המונע אותה
שחיקה רגשית ושלטון השכל המונע אותה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מפקד כוחות הנפש באדם – השכל
מפקד כוחות הנפש באדם - השכל
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שכל וצורה ביחס לנפש האדם
שכל וצורה ביחס לנפש האדם
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
איזה חלק בנפש יש בו בחירה עם השלכה מוסרית ומעלות המידות ומעלות השכליות
איזה חלק בנפש יש בו בחירה עם השלכה מוסרית ומעלות המידות ומעלות השכליות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הידיעה  ביחס למעשה  כמעוררת לפעולה  מצד אחד וכביטוי לידיעה  הקיימת מצד שני
הידיעה ביחס למעשה כמעוררת לפעולה מצד אחד וכביטוי לידיעה הקיימת מצד שני
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
איזהו חכם – היודע דבר בסיבותיו
איזהו חכם - היודע דבר בסיבותיו
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כח ההכרעה לגלות את בהירות הרצון
כח ההכרעה לגלות את בהירות הרצון
מספר פרק בסדרה : 18
play3